Utrata skonta w split-payment

Autor: Marcin Borkowski – Senior Associate ADN Podatki Sp. z o.o.

Zapłata podatku z rachunku VAT przed terminem płatności nie skutkuje zastosowaniem skonta dla podatnika jeżeli wraz z zapłatą nie złożył deklaracji podatkowej.

Do takich wniosków doszedł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 17 października 2018 roku interpretacji indywidualnej znak: 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW.

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 1 lipca 2018 roku. Jedną z zachęt, które przygotował ustawodawca w ramach tej instytucji jest zapłata niższej kwoty zobowiązania podatkowego jeżeli podatnik dokona zapłaty podatku VAT z rachunku VAT przed terminem płatności. W analizowanym stanie faktycznym Spółka występująca z wnioskiem o interpretacje podatkową zamierzała skorzystać z dodanego ustawą nowelizującą do ustawy o VAT rozwiązania wskazanego w przepisie art. 108d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), polegającego na możliwości wcześniejszej zapłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT ze środków pochodzących w całości z rachunku VAT. Miały to być przybliżone kwoty zobowiązań wynikających z ksiąg podatkowych, które ostatecznie mogą okazać się nieco wyższe, niż kwota rzeczywistego zobowiązania w terminie wcześniejszym niż termin przewidziany na złożenie deklaracji podatkowej. Płatność będzie dokonywana w kilku częściach, w miarę wpływu środków na rachunki VAT. Natomiast złożenie deklaracji podatkowej będzie następowało w terminie późniejszym niż moment płatności podatku VAT.

Spółka wskazała, że zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu VAT następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin przewidziany na zapłatę podatku. W zaistniałej sytuacji zaproponowała aby kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu VAT obniżyć o kwotę obliczoną na podstawie wzoru wskazanego w ustawie o VAT, tj.:
S=Z x r x n/360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Spółka wskazała, że aby skorzystać z powyższej preferencji wystarczy:
• zapłacić kwotę zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT, oraz
• dokonać tej płatności w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Wątpliwości budził jednak fakt, że złożenie deklaracji dla podatku VAT następowało w terminie późniejszym niż sama płatność, jednak nie dłuższym niż określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Czy w takim przypadku będzie możliwość skorzystania z ww. instytucji skonta?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w udzielonej interpretacji podatkowej wskazał na treść art. 108d ustawy o VAT wskazując, że dla potrzeb ustalenia według ww. wzoru kwoty zmniejszającej wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy uwzględnić m. in. kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania. Organ podatkowy stanął bowiem na stanowisku, że kwota zobowiązania podatkowego w pierwotnej wysokości tj. przed obniżeniem o skonto musi wynikać z deklaracji złożonej za dany okres rozliczeniowy przed ustawowym terminem do jej złożenia.

Fiskus nie podzielił zatem opinii Spółki i stwierdził, że zapłacona w terminie wcześniejszym kwota zobowiązania nie może być przybliżoną kwotą wynikającą z ksiąg podatkowych Spółki. Wskazał jednocześnie, że regulacja zawarta w art. 108d ustawy o VAT wyklucza prawo do obniżenia kwoty zobowiązania przy częściowej zapłacie podatku.

Mając na uwadze powyższe jeżeli podatnik dokona zapłaty podatku VAT z rachunku VAT przed upływem terminu płatności jednak nie złoży wraz z dokonaną płatnością deklaracji podatkowej lub złoży ją w terminie późniejszym, nie będzie mógł skorzystać z preferencji zapłaty niższego podatku wyliczonego w oparciu o ww. wzór.

Rok 2019 przynosi rewolucje w podatkach!
Sprawdź najnowsze zmiany »


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl