Monitoring pracowników a RODO

Wprowadzenie ustawy o ochronie danych osobowych tzw. RODO w maju 2018 roku, zobowiązało pracodawców do informowania pracowników o stosowanych w firmie systemach monitoringu. Do tej pory kwestia monitoringu była nieuregulowana w Kodeksie Pracy, jednak od momentu uchwalenia nowych przepisów, ustalono przesłanki, które pozwalają pracodawców na monitorowanie pracowników.

Kiedy pracodawca może stosować monitoring?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia. Jednak również kontrola produkcji i zachowanie tajemnicy informacji, której ujawnienie skutkowałoby szkodą dla pracodawcy dopuszcza nadzór pracowników.

Jakie formy monitoringu są dopuszczalne?

Obecny, rozwijający się rynek technologiczny wprowadza innowacyjne formy monitoringu pracowników, z których pracodawcy chętnie korzystają. Poza monitoringiem wizyjnym powszechny staje się również controlling skrzynek służbowych oraz inne formy nadzoru. Do momentu, kiedy pracodawca działa z poszanowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika, działania te są zgodne z RODO.

  • Monitoring wizyjny – jak z niego korzystać zgodnie z RODO?
Informacja o stosowanej formie monitoringu, powinna zostać udostępniona pracowników – niedopuszczalne jest, aby pracodawca ją zataił. Kamery nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach ani miejscach udostępnionych dla zakładowej organizacji związkowej. Jednak również od tej sytuacji pracodawca przewidział wyjątki. Monitoring tych miejsc jest dopuszczalny, jeśli przemawiają za nim względy bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontrola produkcji lub zachowanie tajemnicy informacji. Pracodawca musi jednak bezwzględnie pamiętać o zachowaniu poszanowania dla godności i dóbr osobistych pracowników, a także wykluczyć sytuacje zagrażające wolności i niezależności związków zawodowych. Nagrania z monitoringu powinny zostać usunięte po upływie 3 miesięcy, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym z ramienia prawa.

  • Controlling poczty pracowniczej w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych – jak go przeprowadzić?
Nadzór nad służbową korespondencją pracowniczą jest zgodny z RODO, jeżeli pracodawca zachowuje podczas jego prowadzenia poszanowanie dla tajemnicy korespondencji i innych dóbr osobistych pracownika. Monitoring poczty przeprowadzany jest głównie w celu zachowania właściwej organizacji czasu pracy oraz właściwego korzystania z udostępnionych pracownikowi narzędzi. Pracodawca nie może jednak monitorować prywatnej korespondencji pracownika, nawet w sytuacji, gdy korzysta on w tym celu ze służbowego komputera. Co więcej, jeśli podczas kontroli skrzynki służbowej pracodawca natknie się na korespondencję o charakterze prywatnym jest on zobligowany do zamknięcia takiej wiadomości bez zapoznania się z jej treścią.

W świetle przepisów RODO dopuszczalny jest więc monitoring pracowników, o ile pracodawca działa w dobrej wierze, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przed wprowadzeniem monitoringu musi on pamiętać o poinformowaniu pracowników w terminie co najmniej 2 tygodni wcześniej, o wprowadzanym systemie, a także zamieścić stosowne oznaczenia w monitorowanych pomieszczeniach. Nadzór systemów informacyjnych w zakładzie pracy nakłada na pracodawcę obowiązek oceny skutków przetwarzania danych osobowych, przed jego wprowadzeniem warto więc przeprowadzić bilans korzyści i obowiązków wynikających z jego zastosowania.