Czarna księga niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podjęło decyzję o konieczności stworzenia Czarnej Księgi niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników. Księga ma powstać w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców i pracowników, dlatego MPiT zachęca do ich składania.

Pomimo otwartego rynku wciąż napotykamy wiele barier, które utrudniają delegowanie pracowników. Stworzenie Czarnej Księgi ma na celu zlikwidowanie praktyk utrudniających korzystanie z czterech swobód, które zapewniać ma rynek UE: przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Lista ta jest niezbędna, aby poprawić sytuację polskich przedsiębiorców na rynku europejskim, gdyż bez niej problem nie ujrzy światła dziennego.

Zgłoszeń nadużyć w tym zakresie można dokonywać na 3 sposoby:
1. Bezpośrednio do MPiT na adres mailowy: SekretariatDSE@mpit.gov.pl
2. Nieformalnym systemem SOLVIT (https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/solvit)
3. Drogą oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_pl)

Jakie zachowania należy zgłaszać?
• konieczność dodatkowych rejestracji i zgłoszeń;
• wytyczne na temat jakości produktów;
• konieczność znajomości językowych;
• wymagania powstałe w wyniku działalności związków zawodowych;
• dodatkowe opłaty;
• nadmiernie wysokie kary dla zagranicznych przedsiębiorców;
• zwiększona częstotliwość kontroli zagranicznych przedsiębiorców.

Do momentu kiedy nie powstanie Czarna Księga tych zachowań, nie możemy liczyć na pomoc Komisji Europejskiej w rozwiązaniu problemów towarzyszących Polakom na rynku europejskim. Ich zasygnalizowanie w formie zgłoszeń, jest konieczne, aby umożliwić działanie KE w tym zakresie. Trudno rozwiązywać problem, który formalnie nie istnieje. Natomiast powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby przeciwdziałać dyskryminacji na wspólnym rynku. Lista nadużyć, pozwoli podczas kolejnych prac legislacyjnych wyeliminować szkodliwe praktyki i uregulować ich kwestie na drodze prawnej. Nowe regulacje przyniosą korzyść wszystkim państwom członkowskim, gdyż przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału rynku, a tym samym zwiększeniu obrotu gospodarczego. Pozwoli to stawić czoła konkurencyjnym potęgom gospodarczym – Chinom i Stanom Zjednoczonym.