SZKOLENIE WYJAZDOWE Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości finansowej w Inspektoratach Weterynarii

Termin szkolenia

Poznań, 23 – 25 października 2019 r.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca, główni księgowi i pracownicy służb finansowych Inspektoratów Weterynarii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2019 oraz otwarcia ksiąg rachunkowych w roku 2020 w Inspektoratach Weterynarii. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

Program szkolenia

1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok:
a) harmonogram czynności,
b) podział zadań i odpowiedzialność.

2. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji za 2019 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości oraz NIK i wyjaśnień MF:
a) termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
b) termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
c) termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
d) inwentaryzacja kont pozabilansowych,
e) inwentaryzacja aktywów obcych,
f) dokumentowanie spisu z natury,
g) nowa klasyfikacja różnic ewidencyjnych,
h) nowe zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych i obciążania nimi kosztów operacyjnych i pozostałych,
i) dostosowanie instrukcji inwentaryzacyjnych do postanowień stanowiska KSR.

3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
a) aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
b) wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
c) odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
d) wycena pozostałych aktywów i pasywów,
e) wycena aktywów i pasywów w walutach obcych,
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

4. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
a) zasady sporządzania bilansu,
b) metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
c) omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
d) omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
a) zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
b) sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
c) zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
d) sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
e) zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
f) metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
a) zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
b) omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
c) omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
d) technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

8. Zasady sporządzania Informacji dodatkowej – przykładowe rozwiązania.

9. Podsumowanie:
a) omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
b) wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
c) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

10. Ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
a) zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
b) błędów z lat poprzednich,
c) zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania.

11. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

12. Otwarcie roku 2020 – omówienie wybranych problemów związanych z otwarciem ksiąg rachunkowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1490 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1690 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Rzymskim ***
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:
Hotel Rzymski ***
Al. K. Marcinkowskiego 22, Poznań 

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl