SZKOLENIE WYJAZDOWE Fundusz Pracy, PO WER, RPO – warsztaty w zakresie ewidencji księgowej przychodów i kosztów, windykacji nienależnie pobranych świadczeń, refundacji oraz sprawozdawczości

Miejsce i termin

Kazimierz Dolny, 15 – 17 czerwca 2020 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
1) Zapoznanie uczestników, jak prawidłowo wprowadzać i realizować zapisy polityki rachunkowości stosowane w urzędzie z uwzględnieniem przypisanej odpowiedzialności stanowiskowej oraz delegowanych uprawnień
2) Pogłębienie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej przychodów i kosztów Funduszu Pracy, PO WER, RPO, windykacji nienależnie pobranych świadczeń oraz kontroli krzyżowej zdarzeń finansowych w tym zakresie
3) Zapoznanie uczestników z możliwością weryfikacji wpłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców, ewidencją finansowo-księgową w systemie Syriusz oraz propozycja obiegu dokumentów w tym zakresie
4) Omówienie sprawozdawczości Funduszu Pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowości wprowadzone od 01 stycznia 2020 roku.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości jednym z podstawowych narzędzi w gospodarowaniu środkami Funduszu Pracy:
a) nadrzędne zasady rachunkowości,
b) niezbędne zapisy dotyczące należności Funduszu Pracy,
c) różne sposoby tworzenia odpisów aktualizujących – propozycja zapisów odnośnie sposobów dokonywania odpisów aktualizujących należności Funduszu Pracy,
d) obieg dokumentów finansowo-księgowych wraz z przypisaniem odpowiedzialności, delegowaniem uprawnień.

2. Ewidencja finansowo-księgowa przychodów i kosztów Funduszu Pracy w oparciu o budżet zadaniowy:
a) zadania obligatoryjne – naliczanie świadczeń, korekty świadczeń nienależnie pobranych, korekty świadczeń niepobranych w terminie oraz przedawnionych,
b) zadania aktywizujące w tym PO WER, RPO, KFS – refundacje zadań aktywizujących z uwzględnieniem wartości netto i VAT-u oraz klasyfikacji budżetowej „7” i „9”,
c) pozostałe zadania fakultatywne,
d) należności wraz z odsetkami.

3. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020:
a) pojęcie kwoty netto oraz podatku od towarów i usług VAT związanego z udzieleniem wsparcia w zakresie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – bilans końcowy projektu,
b) wysokość decyzji finansowych otrzymanych z MRPiPS na realizowane projekty pozakonkursowe a faktyczne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projektach PO WER, RPO,
c) zmiana zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych z Funduszu Pracy – zarządzanie projektem.

4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 jako podstawowe źródło prawne dochodzenia należności Funduszu Pracy, PO WER, RPO:
a) pojęcie nienależnie pobranych świadczeń,
b) rodzaje nienależnie pobranych środków w myśl w/w przepisów.

5. Nienależnie pobrane świadczenia przez osoby bezrobotne z Funduszu Pracy, PO WER, RPO – zasady rozliczania:
a) przypisanie nienależnie pobranego świadczenia w aplikacjach merytorycznych,
b) rozłożenie na raty,
c) umorzenie w całości lub w części nienależności Funduszu Pracy – konsekwencje podatkowe,
d) konsekwencje nieterminowego regulowania wpłat nienależnie pobranych świadczeń rozłożonych na raty.

6. Koszty uboczne windykacji należności Funduszu Pracy:
a) koszty komornicze zwiększające należność – zasady naliczania przez komorników oraz ewidencja księgowa,
b) koszty zastępstwa procesowego – klasyfikacja budżetowa, wysokość naliczenia, sposoby rozliczenia oraz ewidencja księgowa wg wyjaśnień MRPiPS.

7. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń oraz refundacji z Funduszu Pracy:
a) wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Ścieżka dokumentacji w Syriuszu oraz rozliczenie dochodów samorządu terytorialnego, budżetu państwa z tytułu zatrudnienia cudzoziemców – Rb-27S.

9. Sprawozdawczość urzędów pracy w szczególności:
a) sprawozdanie statystyczne z dochodów i wydatków Funduszu Pracy – MR,P i PS – 02 według nowego wzoru od 1 stycznia 2020 r. – powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu z właściwymi danymi wykazanymi w ewidencji finansowo-księgowej,
b) analiza sprawozdania budżetowego Rb 33 (Informacja) z Funduszu Pracy – powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu z właściwymi przychodami i kosztami wykazanymi w ewidencji finansowo-księgowej.

10. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z 1 noclegiem (pokój 2 os.) 1690 zł
– w szkoleniu z 2 noclegami (pokój 2 os.) 1790 zł
– w szkoleniu z 1 noclegiem (pokój 1 os.*) 1890 zł
– w szkoleniu z 2 noclegami (pokój 1 os.*) 1990 zł

* liczba pokoi 1 os. ograniczona

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Dwa Księżyce*** (liczba noclegów uzależniona od wybranej opcji cenowej).
5. Wyżywienie (zależne od wybranej opcji cenowej).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 16.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Dwa Księżyce***
Kazimierz Dolny n/Wisłą
ul. Sadowa 15

 

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl