Zamówienia publiczne w praktyce urzędów pracy z uwzględnieniem znowelizowanych zasad udzielania zamówień w projektach unijnych

Miejsce i termin

Warszawa, 27 września 2019 r.
Poznań, 4 października 2019 r.
Katowice, 7 października 2019 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów (i innych instytucji rynku pracy) zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników instytucji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procedury udzielania zamówień publicznych – od jego zaplanowania po zawarcie umowy z wykonawcą, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa oraz wyników kontroli w zakresie zamówień publicznych. Program obejmuje również znowelizowane zasady udzielania zamówień w ramach projektów unijnych realizowanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków. Podstawą szkolenia będą praktyczne przykłady i problematyka zamówień najczęściej udzielanych przez urzędy pracy.

[/belka]Program szkolenia[/belka]

1. Zamiast wstępu – kilka słów o podstawowych zasadach udzielania zamówień publicznych:
a) zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,
b) jawność i przejrzystość w zamówieniach publicznych,
c) zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych,
d) bezstronność i obiektywizm,
e) ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, efektywności i oszczędności.

2. Szacowanie wartości zamówienia:
a) agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego w związku z szacowaniem wartości zamówienia:
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej, jako podstawa prawidłowego ustalenia zakresu zamówienia publicznego,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
– tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale niemożliwe do określenia np. realizowane na podstawie IPD),
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
b) udzielanie zamówienia w częściach:
– uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
– postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
– agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
– możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
c) ustalenie wartości zamówienia:
– metody obliczania wartości zamówienia,
– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

3. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
a) zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia.
b) zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:
– zasady prawa zamówień publicznych w zamówieniach poniżej 30 tys. €,
– zamówienia wyłączone a obowiązek szacowania wartości zamówienia,
– tryby udzielania zamówień wyłączonych z Pzp,
– „tryb” ofertowy jako przykładowa procedura udzielania zamówienia publicznego,
– pojęcie oraz forma oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
– efektywne formy upublicznienia zamówienia,
– składanie ofert oraz ocena i wybór oferty najkorzystniejszej,
– umowy w zamówieniach wyłączonych z Pzp – podstawa prawna oraz forma umowy,
– dopuszczalność zmiany umowy oraz zakres dopuszczalnych zmian.
c) zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych:
– przegląd zmian w Wytycznych kwalifikowania wydatków w zakresie zamówień publicznych,
– szacowanie wartości zamówienia,
– rozeznanie rynku po zmianach Wytycznych kwalifikowania wydatków,
– zasada konkurencyjności – krok po kroku,
– obszary szczególnego ryzyka w kontekście nieprawidłowości.

4. Procedura udzielania zamówień publicznych w zakresie usług społecznych:
a) wykaz usług społecznych,
b) obowiązki w zakresie zamówień o wartości powyżej 750 tys.€,
c) procedura dla zamówień o wartości poniżej 750 tys.€.
5. Zasady dokonywania wyboru instytucji szkoleniowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy:
a) kryteria wyboru instytucji szkoleniowych – jako opis przedmiotu zamówienia czy kryteria oceny ofert,
b) czy szkolenie musi być zawsze zamówieniem publicznym ? – inne możliwości zlecania i powierzania realizacji usług (ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o działalności pożytku publicznego),
c) organizacja wykonywania zadań własnych w ustawie o gospodarce komunalnej,
d) konkursy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e) przegląd innych możliwości.

6. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych:
a) termin i miejsce składania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) – konsekwencje braku precyzji,
b) jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
c) jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
d) zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
e) adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu,
f) katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy – kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
g) kryteria oceny ofert – związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
h) wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
i) oferta w zamówieniach publicznych – czy formularz ofertowy to oferta?
j) oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
k) procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
l) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
m) badanie rażąco niskiej ceny,
n) obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o) przesłanki odrzucenia oferty,
p) oferta najwyżej oceniona a oferta najkorzystniejsza,
q) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
r) treść umowy i termin zawarcia,
s) kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
t) zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centra ww. miast

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl