SZKOLENIE WYJAZDOWE Zmiany w prawie pracy, PIT oraz ZUS istotne z punktu widzenia Urzędów Pracy

Termin szkolenia

18 – 20 marca 2019 – Poznań

Prowadzący szkolenie

Eksperci ds. prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń

Cel szkolenia

Rok 2019 niesie za sobą szereg zmian w zakresie prawa pracy. Od 01.01.2019 r. pracodawcy powinni m.in. dostosować się do nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Znowelizowana została też gruntownie ustawa o związkach zawodowych. Z kolei od 01.07.2019 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą zobowiązani do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Ustawodawca wdrożył też w życie zmiany w zakresie egzekucji z wynagrodzenia. Zebrane powyżej zagadnienia zostaną przedstawione uczestnikom podczas szkolenia. Omówione zostaną również wprowadzone ostatnio zmiany w przepisach podatkowych oraz ZUS. Poruszone będą także zagadnienia rozliczeń wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych a całość podparta najnowszymi interpretacjami ZUS i MRPiPS.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów kadrowo-płacowych w Urzędach Pracy.

Program szkolenia

Dzień 1
Zmiany w prawie pracy

1. Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja:
a) nowe obowiązki pracodawcy od 01.01.2019 r.,
b) skrócony okres przechowywania dokumentacji i wyjątki w tym zakresie,
c) zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
d) przepisy przejściowe a okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
a) podział akt osobowych na 4 części: A, B, C i D,
b) zasady przechowywania oświadczeń lub dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
c) zasady przechowywania w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisów lub kopii dokumentów,
d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
e) warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji:
• zasady dołączania dokumentu w postaci papierowej do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej,
• doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji,
• wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
• przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji pracowniczej.

3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w ujęciu kadrowym, omówienie założeń ustawy:
a) kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK?
b) zasady wprowadzania PPK przez podmiot zatrudniający,
c) kto i w jakiej wysokości finansuje PPK?
d) PPK względem najmniej zarabiających,
e) jak zrezygnować z PPK?
f) kiedy zatrudniający nie tworzy PPK?
g) jak PPK wpłynie na treść Kodeksu pracy?
h) jakie sankcje grożą podmiotowi zatrudniającemu za naruszenie przepisów ustawy o PPK?

4. Wpływ RODO na rekrutację i zatrudnienie pracowników:
a) dane wymagane od kandydata w toku rekrutacji,
b) czy pracodawca musi poinformować kandydatów do pracy o przetwarzaniu ich danych osobowych?
c) znaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika na etapie rekrutacji i po jej zakończeniu?
e) przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV,
f) zaświadczenie o niekaralności a ochrona danych osobowych,
g) zasady przetwarzania danych osobowych pracowników,
h) czy pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza osobowego?
i) referencje i zdjęcia pracowników w świetle ochrony danych osobowych,
j) czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe członków rodziny pracownika?
k) prawidłowa ewidencja czasu pracy a ochrona danych osobowych.

5. Nowe regulacje dotyczące związków zawodowych:
a) kto od 01.01.2019r. zyska prawo tworzenia i wstępowania do związku zawodowego?
b) obowiązki pracodawców względem osób, które będą korzystały z uprawnień „związkowych”,
c) poszerzenie obowiązków związku zawodowego w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych,
d) uprawnienia zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji przepisów,
e) kogo związek zawodowy może objąć swój ochroną po 01.01.2019r.?
f) jak po wejściu w życie nowelizacji będzie wyglądała ochrona zatrudnienia działaczy związkowych?
g) jakie działania pracodawcy narażają go na sankcje z tytułu naruszenia przepisów znowelizowanej ustawy?

6. Potrącenia z wynagrodzenia w praktyce:
a) ograniczenia egzekucji od 01.01.2019 r.,
b) kiedy pracodawca dokonuje potrącenia z wynagrodzenia za pracę bez postępowania egzekucyjnego?
c) jakie należności i w jakiej kolejności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę?
d) granice potrąceń z wynagrodzenia za pracę i umowy cywilnoprawnej,
e) jaki dokument zobowiązuje pracodawcę do potrącenia?
f) jakie przepisy wiążą przy potrąceniach pracodawcę a jakie organ egzekucji?
g) realizacja zajęć sądowych organów egzekucji i administracyjnych organów egzekucji,
h) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o potrąceniu z wynagrodzenia za pracę i jaka grozi z tego tytułu sankcja?
i) postępowanie pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji.

Dzień 2
PIT, ZUS, wynagrodzenia, świadczenia pozapłacowe

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w 2018 i 2019 r.:
a) kwota wolna od podatku i jej wpływ na zaliczkę podatkową,
b) zawody uprawniające do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i limit tych kosztów,
c) zmiany w katalogu zwolnień z opodatkowania – podwyższone kwoty wolne od podatku dochodowego dla pracowników,
d) zaliczka na podatek dochodowy pracownika którego dochód przekroczył pierwszy próg dochodowy,
e) nowe terminy i zmiana form przekazania deklaracji do Urzędu Skarbowego.

2. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 r.:
a) limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe,
b) podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę,
c) podstawa wymiaru składek dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

3. Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca bez prawa do świadczeń chorobowych.

4. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w przypadku uzyskania przez pracownika wynagrodzenia za pracę i zasiłku – wyjaśnienia Centrali ZUS.

5. W jakich sytuacjach należy stosować nowy druk ZUS RPA o przychodach ubezpieczonego obowiązujący od stycznia 2019 r.:
a) wypłata wynagrodzenia za grudzień 2018 w miesiącu styczniu 2019,
b) składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy pobierania zasiłków,
c) sposób korygowania danych wykazanych w druku ZUS RPA.

6. Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Danina Solidarnościowa.

7. Zasady obliczania wybranych składników wynagradzania na podstawie stanowiska MRPiPS:
a) za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
b) za godziny nadliczbowe,
c) za przepracowaną części miesiąca.

8. Zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia:
a) zasiłek chorobowy po dwukrotnej zmianie wymiaru czasu pracy przypadającej w okresie choroby,
b) wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku premii po uzupełnieniu czy w kwocie faktycznej uzyskanej,
c) przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku w razie likwidacji składnika wynagrodzenia,
d) uwzględnienie w podstawie wymiaru premii kwartalnej i nagrody rocznej po zmianie etatu,
e) podstawa wymiaru zasiłku w razie połączenia się kilku pracodawców,
f) nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego,
g) zasiłek chorobowy pracownika po okresie przerwy spowodowanej pobieraniem renty.

9. Egzekucja należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych z zasiłku chorobowego po zmianie od lipca 2018 r.

10. Rozszerzenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty – zmiany od czerwca 2018 r.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Moderno****.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 16.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Moderno****
ul. Kolejowa 29
60-718 Poznań

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl