SZKOLENIE WYJAZDOWE Zasady rachunkowości i sprawozdawczości Funduszu Pracy w urzędach pracy na 2019 rok oraz zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin szkolenia

12-14 czerwca 2019, Wrocław

Cel szkolenia

Szkolenie stawia sobie za cel doskonalenie wiedzy z zakresu prawidłowej gospodarki finansowej w odniesieniu do przychodów i kosztów Funduszu Pracy z uwzględnieniem realizowanych projektów pozakonkursowych PO WER i RPO w obliczu nowych wytycznych w tym zakresie. Przybliżenie zasad dochodzenia należności z tytułu zatrudnienia cudzoziemców, windykacji nienależnie pobranych świadczeń. Omówienie podstawowej sprawozdawczości Funduszu Pracy – MR,PiPS-02 – przychody i wydatki Funduszu Pracy, Rb-33 -Informacja.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne gospodarki finansowej Funduszu Pracy – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy, statut – najważniejsze, obowiązkowe elementy dotyczące finansów publicznych, które powinny być odzwierciedlone w powyższych dokumentach.

2. Polityka rachunkowości w zakresie Funduszu Pracy – nadrzędne zasady rachunkowości i ich znaczenie dla prawidłowej ewidencji finansowo-księgowej.

3. Plan finansowy podstawą wydatkowania środków w jednostce:
a) zasady sporządzania planu finansowego Funduszu Pracy na aktywizację zawodową,
b) zasady sporządzania planu finansowego Funduszu Pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 – 2020,
c) zasady sporządzania planu finansowego na pozostałe zadania fakultatywne – katalog wydatków, które można dokonywać w ramach limitu,
d) zasady sporządzania i rozliczania planu finansowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
e) limity zobowiązań przechodzące na kolejne lata w odniesieniu do wszystkich realizowanych zadań.

4. Obieg dokumentów finansowo-księgowych Funduszu Pracy (rodzaje dokumentów, wzory podpisów, zatwierdzenia):
a) forma opisowa/tabelaryczna,
b) rodzaje dokumentów księgowych w ramach poszczególnych wydatków wg art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) sposób opisywania dokumentacji finansowo – księgowej,
d) wyodrębniony przepływ dokumentacji księgowej w zakresie środków unijnych – propozycja tzw. ścieżki audytu,
e) zasady tworzenia i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostce w zakresie dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców z podziałem na dochody własne, dochody budżetu państwa.

5. Ewidencja księgowa dochodów/przychodów Funduszu Pracy:
a) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy,
b) dotacje budżetu państwa wg realizowanych zadań,
c) środki pochodzące z budżetu UE na współfinansowanie projektów w perspektywie 2014 – 2020 finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odsetki od środków na rachunku bankowym,
e) przychody z tytułu VAT-u w realizowanych projektach POWER i RPO,
f) dochodów z tytułu zatrudnienia cudzoziemców w urzędzie jako – dochody własne, dochody budżetu państwa,
g) inne wpływy.

6. Ewidencja księgowa wydatków/kosztów Funduszu Pracy:
a) koszty obligatoryjne Funduszu Pracy,
b) koszty ponoszone na aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy,
c) koszty ponoszone na pozostałe zadania fakultatywne,
d) koszty ponoszone na Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
e) koszty ponoszone na realizację projektów współfinansowanych z EFS – POWER i RPO,
f) koszty z tytułu VAT-u w realizowanych projektach POWER i RPO – wartość netto w oparciu o nowe wytyczne w tym zakresie.

7. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń oraz refundacji z Funduszu Pracy:
a) przepisy prawa stanowiące podstawę naliczenia należności,
b) ścieżka windykacji należności powstałych w Funduszu Pracy w odniesieniu do umów cywilno-prawnych i decyzji administracyjnych,
c) naliczanie i egzekwowanie odsetek wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
d) analiza ewentualnej możliwości umorzenia należności Funduszu Pracy powstałych w wyniku wydania decyzji administracyjnych oraz umów cywilno-prawnych,
e) nienależnie pobrane świadczenia w ramach realizowanych projektów pozakonkursowych PO WER, RPO – nowe wytyczne w tym zakresie.

8. Sprawozdanie statystyczne z dochodów i wydatków Funduszu Pracy – MR,P i PS – 02:
a) analiza poszczególnych pozycji sprawozdania oraz główne działy sprawozdania,
b) powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu z właściwymi danymi wykazanymi w ewidencji finansowo-księgowej,
c) kontrola krzyżowa danych liczbowych i finansowych z działami merytorycznymi,
d) ścieżki powiązania systemowego w aplikacji Syriusz pomiędzy działami.

9. Najczęściej występujące wątpliwości podczas sporządzania sprawozdań z zakresu wydatkowania środków Funduszu Pracy – przypisanie odpowiedzialności za sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania.

10. Analiza sprawozdania budżetowego i główne założenia w tym zakresie – Rb 33 (Informacja):
a) jednolita klasyfikacja budżetowa w odniesieniu do realizowanych zadań zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) warsztatowe sporządzenie sprawozdania Rb-33.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Europejskim ***.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Europejski ***
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław  

Hotel Europejski zlokalizowany jest w samym Centrum miasta pomiędzy Dworcem Głównym PKP (150 m) a Rynkiem Starego Miasta (900 m) przy jednej z głównych arterii Wrocławia – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38,
fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl