SZKOLENIE WYJAZDOWE Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2019 w ramach budżetu i Funduszu Pracy, inwentaryzacja za 2019 rok oraz projekty pozakonkursowe PO WER i RPO

Termin

Warszawa, 20 – 22 listopada 2019 r.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.

Cel szkolenia

Przygotowanie ksiąg rachunkowych do prawidłowego zamknięcia roku. Analiza aktywów i pasywów w oparcie o ustawę o rachunkowości. Przypomnienie zasad prawidłowej inwentaryzacji oraz omówienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących z uwzględnieniem sposobu ich ujęcia w informacji dodatkowej jaki i w sprawozdaniu Rb-33. Omówienie sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej. Analiza dokumentacji projektów pozakonkursowych (PO WER i RPO) w perspektywie finansowej 2014-2020 głównie w zakresie zmian obowiązujących od 2019, w tym rozliczeń VAT.

Program szkolenia

1. Przypomnienie, w oparciu o ustawę o rachunkowości między innymi takich zagadnień jak:
a) środki trwałe a pozostałe środki trwałe – pojęcie, ewidencja ilościowo-wartościowa, ilościowa, amortyzacja i umarzanie,
b) wartości niematerialnych i prawnych – pojęcie, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie,
c) odpisy aktualizujące należności – korespondencja między kontami, wykorzystanie a rozwiązanie odpisu.

2. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego w oparciu o ustawę o rachunkowości:
a) urealnienie ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie amortyzacji, odpisów aktualizujących należności),
b) uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną w procesie inwentaryzacji,
c) terminy zamknięcia ksiąg oraz obowiązek wydruków ustawowych,
d) inwentaryzacja obcych środków trwałych – w tym przekazanych przez MRPIPS,
e) ustalenie stanu majątku,
f) przeksięgowanie dochodów i wydatków.

3. Pojęcie i cel inwentaryzacji:
a) przygotowanie dokumentów i składników majątkowych do inwentaryzacji:
– uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym,
– dokonanie oceny przydatności składników majątkowych – majątek zbędny lub zużyty,
– likwidacja,
b) szczegółowe zasady przeprowadzenia inwentaryzacji:
– środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– należności,
– środków pieniężnych,
– pozostałych aktywów i pasywów,
c) obowiązki kierownika jednostki w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji:
– przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji – wzór zarządzenia,
– powołanie przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej,
– odpowiedzialność kierownika jednostki wynikająca z ustawy „o rachunkowości” i ustawy „o finansach publicznych”.
d) terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej:
– spis z natury,
– uzgadnianie sald z bankami i kontrahentami,
– porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, ustalenie realnej wartości aktywów i pasywów (weryfikacja),
e) rozliczenie wyników inwentaryzacyjnych, w tym osób odpowiedzialnych materialnie oraz ujęcie wyników inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

4. Obowiązki sprawozdawcze za 2019 rok w oparciu o rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – omówienie sprawozdania pn. informacja dodatkowa.

5. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach POWER i RPO współfinansowanych z EFS obowiązujące od 2019 – omówienie zmian, w tym m. in.:
a) omówienie zasad udziału środków finansowych w ramach projektu – różnica pomiędzy projektem współfinansowanym EFS a projektem PUP,
b) omówienie zasad rozliczania podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowalny,
c) omówienie nowych zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków Funduszu Pracy w połączeniu z obecnymi zapisami ustawy o promocji zatrudnienia (…).

6. Ewidencja podatku VAT – analiza możliwości ujęcia w ewidencji księgowej wysokości podatku VAT w ramach przyznanego dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach przyznanych środków na podjęci działalności gospodarczej – w tym przypadku na etapie rozliczenia.

7. Wymóg wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu PUP – techniki możliwe do zastosowania w systemie Syriusz.

8. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości (…) omówienie zmian obowiązujących od 2019.

9. Perspektywa finansowa 2014-2020 – przypomnienie najważniejszych zasad finansowania i rozliczania.

10. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Hetman***.
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień: przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

 

Hotel Hetman***
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36, 03-717 Warszawa

 

 

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl