SZKOLENIE WYJAZDOWE Rachunkowość Funduszu Pracy według zasady kasowej i memoriałowej z elementami zamknięcia ksiąg rachunkowych w Urzędach Pracy – nowe zasady za 2018 rok

Termin szkolenia

17-19.10.2018, Warszawa

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• przekazanie Uczestnikom informacji na temat tego, jak prawidłowo wprowadzać zapisy w polityce rachunkowości uwzględniające nowe rozporządzenie w tym zakresie oraz specyficzną gospodarkę środkami Funduszu Pracy,
• pogłębienie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej przychodów i kosztów Funduszu Pracy oraz kontroli krzyżowej zdarzeń finansowych w tym zakresie,
• warsztatowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok według nowego wzoru,
• przybliżenie projektu ustawy o rynku pracy – niezbędna wiedza w pracy działu finansowo-księgowego urzędów pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne gospodarki finansowej urzędów pracy – polityka rachunkowości po nowemu.

2. Zasady sporządzania i rozliczania planu finansowego Funduszu Pracy – znaczenie limitów przyznanych decyzjami.

3. Zasady zaangażowania, zaciągania zobowiązań na kolejny rok budżetowy.

4. Zasady naliczania odsetek oraz tworzenia odpisów aktualizujących na zakończenie roku obrachunkowego.

5. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów Funduszu Pracy w oparciu o budżet zadaniowy:
a) zadania obligatoryjne,
b) zadania aktywizujące w tym POWER, RPO, KFS,
c) pozostałe zadania fakultatywne.

6. Etapy przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego – znaczenie inwentaryzacji.

7. Zestawienie obrotów i sald – źródłem podstawowych informacji oraz przepływu środków pomiędzy kontami.

8. Analiza należności i zobowiązań w celu prawidłowego ich przyporządkowania w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok – odsetki, umorzenie, odpis aktualizujący, wyksięgowanie należności, zobowiązań.

9. Rozliczenie dochodów samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa z tytułu zatrudnienia cudzoziemców na zakończenie roku obrachunkowego – Rb-27S.

10. Sprawozdanie finansowe urzędów pracy według nowych zasad za 2018 rok:
a) analiza poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego – bilans jednostki budżetowej,
b) kontrola krzyżowa danych wykazanych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej, w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej z właściwymi danymi wykazanymi w ewidencji finansowo-księgowej,
c) obowiązek sporządzenia nowego załącznika do sprawozdania finansowego za 2018 rok – informacja dodatkowa.

11. Projekt ustawy o rynku pracy – zagadnienia dotyczące rachunkowości Funduszu Pracy:
a) nowe rodzaje zadań limitowanych w ramach wydatkowania środków Funduszu Pracy,
b) rozszerzenie dostępności poszczególnych form aktywizacji zawodowej – zwiększenie dostępności, optymalizacja form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
c) zmienione zasady finansowania urzędów pracy i ich wpływ na plan finansowy jednostki na 2019 rok – większa efektywność urzędów pracy.

12. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1690 zł
– jednej osoby w samym szkoleniu bez noclegów 990 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
• Materiały szkoleniowe.
• Certyfikat ukończenia szkolenia.
• Ubezpieczenie NNW.
• Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu IBIS Centrum.
• Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
• Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień: przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Miejsce noclegów:
IBIS WARSZAWA CENTRUM
al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa 

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl