SZKOLENIE WYJAZDOWE Rachunkowość budżetowa Funduszu Pracy i budżetu w 2020 r., projekty pozakonkursowe PO WER i RPO oraz sprawozdawczość finansowa w Urzędach Pracy

Termin szkolenia

18-20 marca 2020, Warszawa

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest analiza zasad rachunkowości Funduszu Pracy i budżetu wraz z ewidencja księgową wybranych zagadnień. Omówienie sprawozdania finansowego głównie w zakresie informacji dodatkowej w połączeniu z analizą urealnienia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12. również w zakresie ujęcia wyników inwentaryzacji, która nie kończy się z dniem15.01. Projekty pozakonkursowe PO WER i RPO – wytyczne dotyczące PUP , kwalifikowalność oraz analiza różnych modeli ewidencji księgowej podatku VAT.

Prowadzący szkolenie

Praktyk, ekonomista, Główny księgowy jednostki budżetowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów konkursowych i systemowych finansowanych ze środków UE. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: finansów publicznych, rachunkowości środków samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jak również ewidencji, rozliczenia i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia

1. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości, gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej środków funduszu pracy i budżetu w oparciu o:
a) ustawę o rachunkowości,
b) ustawę o finansach publicznych,
c) rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz (…).

2. Przypomnienie, w oparciu o ustawę o rachunkowości między innymi takich zagadnień jak:
a) środki trwałe a pozostałe środki trwałe – pojęcie, ewidencja ilościowo-wartościowa, ilościowa, amortyzacja i umarzanie,
b) wartości niematerialnych i prawnych – pojęcie, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie,
c) odpisy aktualizujące należności – korespondencja między kontami, wykorzystanie a rozwiązanie odpisu.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz obowiązki sprawozdawcze za 2019 rok w oparciu o rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…), w tym:
a) urealnienie ksiąg rachunkowych oraz uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną,
b) omówienie głównie sprawozdania pn. informacja dodatkowa.

4. Polityka rachunkowości – omówienie niezbędnych zapisów regulujących zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. zastosowane uproszczenia) mających wpływ na poprawność sprawozdania finansowego.

5. Ewidencja księgowa wybranych zagadnień dotyczących wydatkowania środków Funduszu Pracy i budżetu.

6. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – obowiązujące w 2019 roku, w oparciu o tworzone w tym zakresie wytyczne, obejmujące m. in:
a) omówienie podstawowej dokumentacji programowej,
b) przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności wydatków jako nieodzownych elementów prawidłowego wydatkowania środków oraz skutków finansowych ich nie przestrzegania.

7. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER I RPO, w tym:
a) omówienie zasad udziału środków finansowych w ramach projektu – różnica pomiędzy projektem współfinansowanym EFS a projektem PUP,
b) omówienie zasad rozliczania podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowalny,
c) omówienie nowych zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP.

8. Ewidencja podatku VAT – analiza możliwości ujęcia w ewidencji księgowej wysokości podatku VAT w ramach przyznanego dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach przyznanych środków na podjęci działalności gospodarczej – w tym przypadku na etapie rozliczenia.

9. Wymóg wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu PUP – techniki możliwe do zastosowania w systemie Syriusz.

10. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
w szkoleniu bez noclegów 990 zł
w szkoleniu z 1 noclegiem (pokój 2 os.) 1690 zł
w szkoleniu z 2 noclegami (pokój 2 os.) 1790 zł
w szkoleniu z 1 noclegiem (pokój 1 os.*) 1890 zł
w szkoleniu z 2 noclegami (pokój 1 os.*) 1990 zł

* liczba pokoi 1 os. ograniczona

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Hetman*** (liczba noclegów uzależniona od wybranej opcji cenowej).
5. Wyżywienie (zależne od wybranej opcji cenowej).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 16.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Hetman***
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36,
03-717 Warszawa 

 

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl