SZKOLENIE WYJAZDOWE Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok oraz zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości finansowej według nowych zasad w Inspektoratach Weterynarii

Termin szkolenia

14-16.10.2018, Nieporęt k/Warszawy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2018 oraz otwarcia ksiąg rachunkowych w roku 2019 w Inspektoratach Weterynarii po zmianie przepisów oraz omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca, główni księgowi i pracownicy służb finansowych Inspektoratów Weterynarii.

Program szkolenia

1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok:
a) harmonogram czynności,
b) podział zadań i odpowiedzialność.

2. Zmiany w prawie bilansowym w 2018 roku a zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok:
a) zmiany w ustawie o rachunkowości w zakresie badania sprawozdań finansowych,
b) nowy KSR nr 11 „Środki Trwałe”,
c) inne zmiany,
d) zachowanie porównywalności sprawozdań.

3. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji za 2018 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości oraz NIK i wyjaśnień MF:
a) termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
b) termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
c) termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
d) inwentaryzacja kont pozabilansowych,
e) inwentaryzacja aktywów obcych,
f) dokumentowanie spisu z natury,
g) nowa klasyfikacja różnic ewidencyjnych,
h) nowe zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych i obciążania nimi kosztów operacyjnych i pozostałych,
i) dostosowanie instrukcji inwentaryzacyjnych do postanowień stanowiska KSR.

4. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
a) aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
b) wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
c) odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
d) wycena pozostałych aktywów i pasywów,
e) wycena aktywów i pasywów w walutach obcych,
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

5. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

6. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
a) zasady sporządzania bilansu,
b) metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
c) omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
d) omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
a) zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
b) sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
c) zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
d) sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
e) zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
f) metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

8. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
a) zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
b) omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
c) omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
d) technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

9. Zasady sporządzania „nowego” sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – przykładowe rozwiązania.

10. Podsumowanie:
a) omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
b) wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
c) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

11. Ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
a) zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
b) błędów z lat poprzednich,
c) zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania.

12. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

13. Otwarcie roku 2019 – omówienie wybranych problemów związanych z otwarciem ksiąg rachunkowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł
– jednej osoby w samym szkoleniu bez noclegów 990 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Folwark Klepisko.
6. Transport Warszawa –Nieporęt (Hotel Folwark Klepisko)/ Nieporęt (Hotel Folwark Klepisko) – Warszawa.
7. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
8. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Hotel Folwark Klepisko
ul. Zegrzyńska 10A, Nieporęt k/Warszawy

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl