SZKOLENIE WYJAZDOWE- Przygotowanie ksiąg Urzędu Pracy do zamknięcia roku 2018 w ramach budżetu i Funduszu Pracy, inwentaryzacja za rok 2018 oraz projekty pozakonkursowe PO WER i RPO

Termin szkolenia

18-20.11.2018, Wrocław

Cel szkolenia

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu zasad prawidłowego przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku w świetle obowiązujących regulacji prawnych, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości jak i aktów wykonawczych. W tym celu przypomniane zostaną przede wszystkim zasady dokonywania odpisów aktualizujących oraz prawidłowej inwentaryzacji. Omówione zostaną ZASADY sporządzania nowego sprawozdania pn. – Informacja dodatkowa. Przeanalizowana zostanie dokumentacja opracowana dla projektów pozakonkursowych (PO WER i RPO) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.

Program szkolenia

1. Podstawowe założenia gospodarki finansowej Urzędu w zakresie budżetu oraz Funduszu Pracy w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach publicznych regulujące między innymi takie zagadnienia jak:
a) środki trwałe a pozostałe środki trwałe – pojęcie, ewidencja ilościowo-wartościowa, ilościowa, amortyzacja i umarzanie,
b) wartości niematerialnych i prawnych – pojęcie, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie,
c) odpisy aktualizujące należności – korespondencja między kontami, zwiększenia oraz zmniejszenia odpisu.

2. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego w oparciu o ustawę o rachunkowości:
a) urealnienie ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie amortyzacji, odpisów aktualizujących należności),
b) uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną w procesie inwentaryzacji,
c) terminy zamknięcia ksiąg oraz obowiązek wydruków ustawowych,
d) inwentaryzacja obcych środków trwałych – w tym przekazanych przez MRPIPS
e) ustalenie stanu majątku,
f) przeksięgowanie dochodów i wydatków.

3. Pojęcie i cel inwentaryzacji:
a) przygotowanie dokumentów i składników majątkowych do inwentaryzacji:
– uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym,
– dokonanie oceny przydatności składników majątkowych – majątek zbędny lub zużyty,
– likwidacja,
b) szczegółowe zasady przeprowadzenia inwentaryzacji:
– środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– należności,
– środków pieniężnych,
– pozostałych aktywów i pasywów,
c) obowiązki kierownika jednostki w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji:
– przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji – wzór zarządzenia,
– powołanie przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej,
– odpowiedzialność kierownika jednostki wynikająca z ustawy „o rachunkowości” i ustawy „o finansach publicznych”,
d) terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej:
– spis z natury,
– uzgadnianie sald z bankami i kontrahentami,
– porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, ustalenie realnej wartości aktywów i pasywów (weryfikacja),
e) rozliczenie wyników inwentaryzacyjnych, w tym osób odpowiedzialnych materialnie oraz ujęcie wyników inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

4. Nowe obowiązki sprawozdawcze za 2018 rok w oparciu o rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – omówienie sprawozdania pn. Informacja dodatkowa.

5. Zatrudnienie cudzoziemców – zadanie Urzędu Pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy:
a) analiza dochodów i sposobu weryfikacji wpłat,
b) weryfikacja przepływu środków oraz ich ewidencji księgowej.

6. Analiza zmian proponowanych w ustawie o rynku pracy.

7. Podstawy prawne dotyczące zasad gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – obejmujące m. in:
a) omówienie podstawowej dokumentacji programowej,
b) przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności jako nieodzowne elementy prawidłowego wydatkowania środków jak i skutki finansowe ich nie przestrzegania.

8. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS w tym:
a) Regionalny Program Operacyjny – priorytet 8.i
b) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – priorytet 8.ii

9. Wytyczne rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP – ujęcie księgowe w ewidencji projektu, FP i budżetu.

10. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości, w tym:
a) sposoby postępowania z nieprawidłowościami,
b) zasady odzyskiwania środków.

11. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
jednej osoby 1690 zł
jednej osoby w samym szkoleniu bez noclegów 990 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Europejskim ***.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:
Hotel Europejski ***
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Hotel Europejski zlokalizowany jest w samym Centrum miasta pomiędzy Dworcem Głównym PKP (150 m) a Rynkiem Starego Miasta (900 m) przy jednej z głównych arterii Wrocławia – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl