SZKOLENIE WYJAZDOWE Projekty pozakonkursowe PO WER i RPO – zmiany obowiązujące od 2019 roku oraz zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu i gospodarowania środkami Funduszu Pracy

Termin szkolenia

19 – 21 maja 2019, Jastrzębia Góra

Prowadzący szkolenie

Praktyk, ekonomista, Główny księgowy jednostki budżetowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów konkursowych i systemowych finansowanych ze środków UE. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: finansów publicznych, rachunkowości środków samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jak również ewidencji, rozliczenia i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu głównie omówienie zmian w zasadach realizacji projektów pozakonkursowych PO WER i RPO oraz ich wpływu na sposób prowadzenia ewidencji księgowej. Przeanalizowane zostaną różne modele ewidencji księgowej podatku VAT w projektach pozakonkursowych. Szkolenie poświęcone zostanie również omówieniu zasad prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu oraz analizie zasad gospodarowania i wydatkowania środków Funduszu Pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia (…). Podsumowane zostanie nowe zadanie Urzędów Pracy – zatrudnienie cudzoziemców.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – obowiązujące w 2019 roku, w oparciu o tworzone w tym zakresie wytyczne, obejmujące m. in:
a) omówienie podstawowej dokumentacji programowej,
b) przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności wydatków jako nieodzownych elementów prawidłowego wydatkowania środków oraz skutków finansowych ich nie przestrzegania.

2. Nowe wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER I RPO, w tym:
a) omówienie zasad udziału środków finansowych w ramach projektu – różnica pomiędzy projektem współfinansowanym EFS a projektem PUP,
b) omówienie zasad rozliczania podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowalny,
c) omówienie nowych zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP.

3. Ewidencja podatku VAT – analiza możliwości ujęcia w ewidencji księgowej wysokości podatku VAT w ramach przyznanego dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach przyznanych środków na podjęci działalności gospodarczej – w tym przypadku na etapie rozliczenia.

4. Wymóg wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu PUP – techniki możliwe do zastosowania w systemie Syriusz.

5. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości, w tym:
a) sposoby postępowania z nieprawidłowościami,
b) zasady odzyskiwania środków,
c) omówienie zmian.

6. Zasady gospodarowania środkami będącymi w dyspozycji Urzędu Pracy w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o promocji zatrudnienia (…) jak i akty wykonawcze, szczególnie w zakresie:
a) planu finansowego środków Funduszu Pracy – zasady tworzenia i dokonywania zmian w planach finansowych Urzędu,
b) przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych,
c) kontrola wydatków z Funduszu Pracy w oparciu o dyscyplinę finansów publicznych,
d) zasad zaciągania zobowiązań zgodnie z zakresem uprawnień.

7. Podsumowanie nowego zadania Urzędów Pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy – zatrudnienie cudzoziemców:
a) analiza dochodów oraz sposobu weryfikacji wpłat w oparciu o pozyskane interpretacje różnych instytucji,
b) weryfikacja przepływu środków oraz ich ewidencji księgowej, w tym również w zakresie zwrotów
c) zasady sprawozdawczości.

8. Omówienie wybranych zagadnień ze sprawozdawczości budżetowej Funduszu Pracy, tj. Rb-33, Rb-N, Rb-Z.

9. Omówienie istotnych zasad ewidencji księgowej Funduszu Pracy i Budżetu wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Omówienie istotnych zapisów ustawy o rachunkowości mających wpływ na prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu.

11. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu FALEZA***.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel FALEZA***
Jastrzębia Góra
ul. Klifowa 5

Hotel dzieli od brzegu morskiego zaledwie 40 metrów. Taka lokalizacja pozwoli Państwu na cieszenie się pięknem nadmorskiej przyrody i wsłuchiwanie się w szum morskich fal przed snem.

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38,
fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl