SZKOLENIE WYJAZDOWE Projekty pozakonkursowe PO WER i RPO – zmiany obowiązujące od 2019 roku oraz ostatnie czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych Urzędów Pracy

Termin szkolenia

18 – 20 marca 2019 – Warszawa

Prowadzący szkolenie

Praktyk, ekonomista, Główny księgowy jednostki budżetowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów konkursowych i systemowych finansowanych ze środków UE. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: finansów publicznych, rachunkowości środków samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jak również ewidencji, rozliczenia i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cel szkolenia

Szkolenie poświęcona zostanie omówieniu zasad prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości jak i aktów wykonawczy. W tym celu omówione zostaną przede wszystkim zasady prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym głównie sprawozdania pn Informacja dodatkowa. Podsumowane zostanie nowe zadanie Urzędów Pracy – zatrudnienie cudzoziemców. Szkolenie ma również na celu omówienie zmian w zasadach realizacji projektów pozakonkursowych PO WER i RPO oraz wytycznych w sposobie odzyskiwania i korygowania nieprawidłowych wydatków.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.

Program szkolenia

1. Zasad gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – obowiązujące w 2019 roku, oparte o tworzone w tym zakresie wytyczne, obejmujące m. in:
a) omówienie podstawowej dokumentacji programowej,
b) przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności jako nieodzowne elementy prawidłowego wydatkowania środków jak i skutki finansowe ich nie przestrzegania.

2. Zmiany w wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER I RPO, w tym:
a) omówienie zasad udziału środków finansowych w ramach projektu – różnica pomiędzy projektem współfinansowanym EFS a projektem PUP,
b) omówienie zasad rozliczania podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowalny,
c) omówienie nowych zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP.

3. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości, w tym:
a) sposoby postępowania z nieprawidłowościami,
b) zasady odzyskiwania środków,
c) omówienie zmian.

4. Zasady prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym:
a) zweryfikowanie prawidłowego przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2018 rok, przeksięgowania dochodów i wydatków, ustalenie stanu majątku,
b) zasady dokonywania odpisów aktualizujących – podstawy prawne dokonania odpisu aktualizującego, konto 290 – zasady korespondencji między kontami, zwiększenia oraz zmniejszenia odpisu – ewidencja przykładowych operacji księgowych.

5. Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – omówienie m in.:
a) zasad sporządzenia nowego sprawozdania pn Informacja dodatkowa,
b) głównych zasad ewidencji księgowej wynikających z rozporządzenia.

6. Podsumowanie nowego zadania Urzędów Pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy – zatrudnienie cudzoziemców:
a) analiza dochodów i sposobu weryfikacji wpłat,
b) weryfikacja przepływu środków oraz ich ewidencji księgowej,
c) ujęcie w bilansie.

7. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Hetman***.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 16.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Hetman***
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36
03-717 Warszawa

 

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl