SZKOLENIE WYJAZDOWE Fundusz Pracy w księgach rachunkowych Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia bilansu zamknięcia za 2019 rok zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o rachunkowości

Miejsce i termin

Poznań, 20 – 22 października 2019 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2019 oraz otwarcia ksiąg rachunkowych w roku 2020 w Urzędach Pracy oraz omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości w urzędzie.

2. Nadrzędne zasady rachunkowości – gospodarki finansowej.

3. Fundusz Pracy – państwowy fundusz pracy w urzędzie na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4. Plan kont do rozliczenia operacji gospodarczych Funduszu Pracy.

5. Dokumentowanie operacji gospodarczych Funduszu pracy.

6. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego:
a) ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i finansowych:
– zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku,
– monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego,
b) rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji,
c) korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
d) koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego,
e) rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom,
f) dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:
– ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
– odsetek za zwłokę,
– odpisów aktualizujących wartości należności,
– zaangażowania wydatków itp.

7. Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w związku z zamknięciem roku:
a) funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki,
b) metody (rodzaje, sposoby) przeprowadzania inwentaryzacji wg uor,
c) inwentaryzacja drogą spisu z natury:
– prace organizacyjne przed spisem,
– zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
– spis majątku oznaczonymi kodami kreskowymi,
– rozliczenie spisu z natury,
d) inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald,
e) inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów,
f) prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:
– opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
– ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki.

8. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego – sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią podstawę prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

9. Praktyczne omówienie nowych zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
a) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
b) w rachunku strat i zysków,
c) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.

10. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu NH Poznań ****
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:
Hotel NH Poznań ****
Św. Marcin 67, Poznań

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl