SZKOLENIE WYJAZDOWE Fundusz Pracy – ewidencja finansowo – księgowa wszystkich realizowanych zadań z uwzględnieniem PO WER i RPO w obliczu zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok

Miejsce i termin

Lublin, 16 – 18 października 2019 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych urzędów pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
1) zapoznanie uczestników ze sposobem prawidłowego wprowadzania i realizowania zapisów polityki rachunkowości stosowanej w urzędzie z uwzględnieniem przypisanej odpowiedzialności stanowiskowej oraz delegowanych uprawnień,
2) pogłębienie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej przychodów i kosztów Funduszu Pracy oraz kontroli krzyżowej zdarzeń finansowych w tym zakresie,
3) zapoznanie uczestników szkolenia ze wszystkimi etapami zadań poprzedzających zamknięcie ksiąg rachunkowych w urzędzie,
4) warsztatowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok z uwzględnieniem Funduszu Pracy.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości jednym z podstawowych narzędzi realizowania kontroli zarządczej:
a) zasady tworzenia oraz niezbędne zapisy, które należy wprowadzić aby prawidłowo i rzetelnie prowadzić księgi rachunkowe w urzędzie,
b) plan kont dla gospodarki finansowej Funduszu Pracy, realizowanych projektów PO WER i RPO a także budżetu,
c) obieg i kontrola dokumentów finansowo – księgowych stosowanych w urzędzie w zakresie Funduszu Pracy, realizowanych projektów PO WER i RPO a także budżetu,
d) inne niezbędne zarządzenia kierownika jednostki oraz instrukcje tworzące całość polityki rachunkowości w urzędzie.

2. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów Funduszu Pracy w oparciu o budżet zadaniowy:
a) zadania obligatoryjne – naliczanie świadczeń, korekty świadczeń nienależnie pobranych, korekty świadczeń niepobranych w terminie oraz przedawnionych,
b) zadania aktywizujące w tym POWER, RPO, KFS – refundacje zadań aktywizujących oraz naliczanie należności w ramach tych zadań, sposoby rozliczania nienależnie pobranych świadczeń w ramach PO WER i RPO, rozliczenie wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem wartości netto i VAT-u oraz klasyfikacji budżetowej „7” i „9”,
c) pozostałe zadania fakultatywne.

3. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz wyjaśnienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczania VAT-u w projektach.

4. Zasady zaangażowania, zaciągania zobowiązań na kolejne lata budżetowe.

5. Obowiązek naliczania odsetek oraz tworzenia odpisów aktualizujących na zakończenie roku obrachunkowego.

6. Etapy przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego – znaczenie inwentaryzacji z uwzględnieniem wszystkich jej metod czyli spisu z natury, potwierdzenia sald oraz obowiązkowej weryfikacji kont.

7. Zestawienie obrotów i sald – źródłem podstawowych informacji oraz przepływu środków pomiędzy kontami – terminy sporządzania.

8. Analiza należności i zobowiązań w celu prawidłowego ich przyporządkowania w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok – odsetki, umorzenie, odpis aktualizujący, wyksięgowanie drobnych kwot należności, zobowiązań.

9. Ścieżka dokumentacji w Syriuszu oraz rozliczenie dochodów samorządu terytorialnego, budżetu państwa z tytułu zatrudnienia cudzoziemców na zakończenie roku obrachunkowego – Rb-27S.

10. Sprawozdanie finansowe urzędów pracy według nowych zasad za 2019 rok:
a) analiza poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego – bilans jednostki budżetowej,
b) kontrola krzyżowa danych wykazanych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej, w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej z właściwymi danymi wykazanymi w ewidencji finansowo-księgowej,
c) obowiązek sporządzenia nowego załącznika do sprawozdania finansowego za 2019 rok – informacja dodatkowa.

11. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 990 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Mercure Lublin Centrum ***
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:

Hotel Mercure Lublin Centrum ***
Al. Racławickie 12, Lublin 

Informacje:
Anna Pyrzanowska, tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90, anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl