SZKOLENIE WYJAZDOWE Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowych Urzędach Pracy

Miejsce i termin

Ciechocinek, 25 – 27 września 2019 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zajmujących się problematyką egzekucji i windykacji.

Cel szkolenia

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Pracy zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję z uwzględnieniem zmian wprowadzonych po nowelizacjach.

Program szkolenia

Dzień 1
1. Definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle art. 76 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – analiza stanowiska sądów oraz doktryny.

2. Rodzaje decyzji ustalających i zobowiązujących do zwrotu świadczeń z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania administracyjnego. Konstrukcja prawna decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na gruncie art. 76 ustawy.

3. Procedura dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy omówiona na przykładach. Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu ww. postępowań.

4. Stosowanie ulg względem świadczeń nienależnie pobranych.

5. Przedawnienie na gruncie ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA do postępowań prowadzonych w sprawach z zakresu świadczeń nienależnie pobranych – najczęściej popełniane błędy i ścieżki rozwiązań.

7. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ich wpływ na praktykę działania Powiatowych Urzędów Pracy.

8. Nowe uregulowania w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

9. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków w świetle dyscypliny finansów publicznych – moment powstania obowiązku.

Dzień 2
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w Powiatowych Urzędach Pracy – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych po zmianach wprowadzonych w 2017 r.

3. Regulacje prawne postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego.

4. Regulacje trybu postępowania wierzycieli.

5. Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola kuratora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Kiedy powstaje obowiązek wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu.

7. W jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

8. Przebieg egzekucji administracyjnej:
a) zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
b) zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego – czy konieczna, kiedy i w jakim trybie,
c) zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty (regulacja art.33, zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 ustawy).

9. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.

10. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

11. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych oraz poza granicami kraju.

12. Zbieg egzekucji.

13. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń w świetle aktualnego stanowiska sądów administracyjnych i organów odwoławczych oraz organów kontrolnych – panel dyskusyjny.

14. Projekt zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

15. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
w szkoleniu bez noclegów 990 zł
w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1790 zł
w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Kompleksie Akacja Medical Resort.
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Kompleks Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6,
87-720 Ciechocinek

Informacje:
Anna Pyrzanowska, tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90, anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl