Szkolenie online Egzekucja administracyjna w Powiatowych Urzędach Pracy – rewolucja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji już w 07.2020 r.

Termin

26.06.2020, Online

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zajmujących się problematyką egzekucji i windykacji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. postępowań egzekucyjnych, prawnik.

Cel szkolenia

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Pracy zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję z uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od lipca 2020 r.

Program szkolenia

1. Definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle art. 76 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – analiza stanowiska sądów oraz doktryny.

2. Rodzaje decyzji ustalających i zobowiązujących do zwrotu świadczeń. Konstrukcja prawna decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na gruncie art. 76 ustawy.

3. Procedura dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy omówiona na przykładach.

4. Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu ww. postępowań

5. Stosowanie ulg względem świadczeń nienależnie pobranych. Przedawnienie na gruncie ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków w świetle dyscypliny finansów publicznych – moment powstania obowiązku.

7. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji!!! – zmiany obowiązujące od lipca 2020 r.

8. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

10. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia od lipca 2020 r.

11. Zmiany w trybie postepowania Wierzyciela, czyli nowelizacja art. 33 i art. 34 i art. 35 u.p.e.

12. W jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

13. Przebieg egzekucji administracyjnej.

14. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.

15. Zbieg egzekucji – zmiana regulacji ustawy.

16. Nowelizacja instytucji umorzenia postępowania egzekucyjnego.

17. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.

18. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

19. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji – co się zmienia w lipcu 2020 r.

20. Kontrowersje dotyczące egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń w świetle aktualnego stanowiska sądów administracyjnych i organów odwoławczych oraz organów kontrolnych – panel dyskusyjny i analiza przypadków.

21. Omówienie innych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

22. Panel dyskusyjny. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Harmonogram szkolenia:

→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl