Split Payment – mechanizm podzielonej płatności

Split Payment – rewolucyjne zmiany w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów zaproponował wprowadzenie rozdziału 1a do ustawy o podatku od towarów i usług zatytułowanego „Mechanizm podzielonej płatności”, z ang. Split Payment.

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, w tym przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Dobrowolność zastosowania split payment

Zastosowanie tego mechanizmu będzie zależało od samego podatnika. Projekt zakłada, że to właśnie podatnik będzie miał prawo, a nie obowiązek skorzystania z mechanizmu split Payment. Na czym polega taki mechanizm? Otóż zapłata z tytułu faktury odpowiadająca:
1) wartości sprzedaży netto – jest dobrowolnie dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy.
2) kwota podatku VAT – jest dokonywana na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy.

Istota proponowanego mechanizmu polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (np. 100 PLN) płacona jest przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT (23 PLN) jest płacona na specjalne konto – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Celem wprowadzanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że niniejszy projekt wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku.

Przedsiębiorca będzie wykonywać tylko jeden przelew

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma odbywać się przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje cztery następujące elementy:
numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;
– numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (np. NIP dostawcy);
kwotę wartości sprzedaży netto;
kwotę podatku.

Korzystając z opcji dedykowanego komunikatu podatnik będzie wykonywać tylko jeden przelew, w ramach którego jego kontrahent otrzyma środki w kwocie netto na rachunku rozliczeniowym, natomiast środki z tytułu podatku VAT zostaną przekazane automatycznie na rachunek VAT.

Brak możliwości swobodnego dysponowania środkami na rachunku VAT

Podatnik, za pewnymi wyjątkami, nie będzie miał możliwości swobodnego rozporządzania kwotami zgromadzonymi na rachunku VAT, chyba że naczelnik właściwego urzędu skarbowego udzieli takiemu podatnikowi zgody w drodze postanowienia na dysponowanie tymi środkami w określonej części. Zgoda taka udzielana jest przez naczelnika na pisemny wniosek podatnika.

Przewiduje się, że podatnicy którzy będą posiadać rachunek VAT będą mogli ubiegać się o przyspieszony zwrot nadwyżki kwoty podatku od towarów i usług na rachunek VAT. Dodatkowo w sytuacji dokonania płatności podatku VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT podatnika, kwota zobowiązania podatkowego zostanie pomniejszona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie ustawy.

Zobowiązanym do założenia rachunku VAT będzie bank, w którym przedsiębiorca będzie zakładać konto bankowe. Specjalny rachunek VAT ma być prowadzony nieodpłatnie przez bank.

Główną przewagą proponowanego mechanizmu nad innymi mechanizmami m.in. odwrotnego obciążenia czy centralnego rejestru faktur jest fakt, że jest on rozwiązaniem systemowym, prewencyjnym i długofalowym, a model podzielnej płatności będzie zapobiegał powstawaniu nadużyć już na etapie samej transakcji, bowiem organy będą w stanie kontrolować kwotę należnego podatku VAT już w momencie zawarcia transakcji, od chwili dokonania płatności przez nabywcę.

Adwokat, Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP