Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?

STIR – Szef KAS będzie kontrolować przepływy na rachunkach bankowych podatników!

Minister Finansów zaproponował nowy mechanizm do walki z wyłudzeniami na gruncie VAT – tzw. STIR – dla przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Zmiany te głównie będą dotyczyć wprowadzenia do Ordynacji podatkowej Działu IIIB zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”.

Projekt przewiduje dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur). W tym celu Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie przetwarzał w swoim systemie informatycznym dane przedsiębiorców, w tym stanowiące tajemnicę bankową i tajemnicę zawodową SKOK (np. o zleceniach płatniczych, prowadzonych rachunkach). Dane przedsiębiorców będą przekazywane przez podmioty sektora finansowego (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i izbę rozliczeniową) do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych administrowanego przez Szefa KAS automatycznie, co do zasady, za pośrednictwem STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej).

Projekt zasadniczo przewiduje:

1) przetwarzanie automatyczne w systemie teleinformatycznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne generowanie informacji o wynikach analizy ryzyka (m. in. nr rachunku przedsiębiorcy i procentowy wskaźnik ryzyka); zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,  

2) nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem STIR danych stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK dotyczących rachunków przedsiębiorców oraz realizowanych zleceń płatniczych w celu dokonywania analizy ryzyka,

3) uprawnienie Szefa KAS do uzyskania na wniosek dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonaną analizą ryzyka,

4) możliwość przekazania przez Szefa KAS informacji o wynikach analizy ryzyka bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, jeśli może się to przyczynić się do realizacji obowiązków ustawowych (m. in. obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, analiza ryzyka operacyjnego),

5) określenie:
a) zakresu danych przekazywanych przez banki, SKOKi i izbę rozliczeniową w celu dokonywania analizy ryzyka,
b) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno-skarbowej),
c) zasad blokady rachunku przedsiębiorcy m. in w związku z informacją o wyniku analizy ryzyka,
d) terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego Szefa  KAS.

6) prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu; wykazy będą udostępniane w BIP MF.

Podsumowując, Szef KAS będzie mógł kontrolować przepływy na rachunkach bankowych podatników przez całą dobę. W naszej ocenie jest to poważne naruszanie zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ciągłą inwigilację kont podatników. Dodatkowo w przypadku negatywnego wyniku analizy, organ podatkowy będzie miał możliwość zablokowania wszystkich środków zgromadzonych na koncie, co w praktyce może doprowadzić do poważnych problemów finansowych niektórych przedsiębiorców.

Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Nie przegap istotnych zmian!
Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) »