Regulamin Black Friday

§1
Regulamin korzystania z voucherów

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienie jego posiadacza do obniżenia ceny za usługę wskazaną w treści vouchera w ADN Akademia Sp. z o. o. Sp. k., w kwocie w nim określoną oraz we wskazanym terminie.
2. Zasady zawarte w niniejszym porozumieniu stosuje się do wszystkich Voucherów wydawanych przez ADN Akademia Sp. z o. o. Sp.k. (dalej Spółka) i o ile na podstawie wyraźnego pisemnego porozumienia, nie uzgodnią z podmiotem/osobą otrzymującym Voucher zasad odmiennych.
3. Przez usługi rozumie się usługi świadczone przez spółkę szkoleniową, za wyłączeniem usług i świadczeń promocyjnych, okazjonalnych, szkoleń online oraz szkoleń zamkniętych. Spółka zastrzega, prawo do wyłączenia niektórych pozostałych usług spod obowiązywania Vouchera, o ile z Vouchera lub uzgodnień pomiędzy Spółką a Stroną otrzymująca Voucher nie wynika, iż Voucher ten został wystawiony w celu jego wykorzystania w ramach tej usługi lub świadczenia.
4. Przedmiotowe Vouchery będą wydawane w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności promocyjnej lub gospodarczej na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Spółki usług promocyjnych, public relations i marketingowych i nie stanowią bezpośredniego zobowiązania Spółki wobec osób, otrzymujących przedmiotowe Vouchery od tych podmiotów, za wyłączeniem zobowiązania Spółki do uznawania przedmiotowych Voucherów zgodnie z treścią uprawnienia w nich zawartego. Vouchery, rabaty, promocje i zniżki dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegać będą odrębnym regulacjom.
5. Zniżka związana z Voucherem obowiązuje od ceny regularnej. W przypadku cen promocyjnych/specjalnych lub okolicznościowych, kwota zniżki będzie obliczana od ceny regularnej za wyłączeniem innych zniżek, o ile zasady dotyczące tych zniżek, nie będą stanowić inaczej.

§2
Zasady wydawania Voucherów

1. Vouchery będą wydawane na podstawie porozumienia lub uzgodnień w przedmiocie przekazania Voucherów, z zachowaniem reguł wskazanych poniżej.
2. Vouchery będą wydawane wyłącznie osobie uprawnionej do ich otrzymania na podstawie porozumienia/uzgodnień dokonanych przez tą osobę/podmiot ze Spółką. Osoba ta będzie wyłącznie odpowiedzialna za wydanie Vouchera osobom, które będą korzystać z uprawnień w nim określonych („Użytkownik Vouchera”).
3. Voucher, niezależnie od rodzaju (in blanco czy imienny) będzie wydawany osobie uprawnionej, za pokwitowaniem odbioru, z wskazaniem jego numeru, rodzaju i wartości nominalnej.
4. Osoba przed wydaniem imiennego Voucheru dla pracowników lub innych Użytkowników ma obowiązek wskazać osobie, której przekazuje Voucher zasady określone w niniejszym regulaminie oraz przyjąć pokwitowanie wydania Vouchera a także poinformować Spółkę o wydaniu Vouchera, jego rodzaju i dacie wydania Vouchera
5. W przypadku wydawania Voucherów, za które podmiot otrzymujący Voucher zobowiązany jest do uiszczenia świadczenia pieniężnego lub innych świadczeń na rzecz Spółki, ważność Vouchera zależy od spełnienia przez ten podmiot tegoż świadczenia w sposób należyty. Spółka może wstrzymać się z wydaniem dokumentu Vouchera do czasu należytego spełnienia tegoż świadczenia.
6. Podmiot otrzymujący Voucher celem przekazania jego Użytkownikowi, nie może wydając przedmiotowy Voucher składać jakichkolwiek wiążących oświadczeń w imieniu Spółki a także nie może podejmować czynności, z których wynikałoby, iż występuje ona jako reprezentant Spółki.
7. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia Voucher traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny. Za przerobiony uznaje się m.in. Voucher z skreśleniami, dopiskami lub zamalowanymi danymi/informacjami, w szczególności odnoszącymi się do wartości Vouchera, daty jego ważności lub informacjami odnośnie jego odpłatności. O przedmiotowych zasadach należy powiadomić ostatecznego Użytkownika Vouchera.

§3
Zawartość Vouchera

1. Szczegółowa treść Vouchera, jego wygląd, kolorystyka oraz kształt zależeć będą od swobodnej decyzji Spółki. Vouchery wydawane podmiotom również w ramach danej puli lub serii mogą różnić się od siebie.
2. Każdy Voucher będzie zawierał następujące informacje:
• zasady dotyczące obowiązku dopłaty do usługi
• informacja dotycząca niełączenia się Voucherów z innymi zniżkami i promocjami a także z innymi Voucherami,
• informacje o sposobie wykorzystania korzystania z Vouchera,
• zakazie obrotu Voucherami.
3. Obok informacji wymienionych w punkcie powyższym Spółką będzie uprawniona do umieszczania innych informacji, co do zasad wykorzystywania Voucherów, wskazanych niniejszym porozumieniem.
4. W przypadku wydawania Voucherów imiennych, Spółka zastrzega prawo do wydania tymczasowych dokumentów potwierdzających prawo do wydania Voucheru, do czasu wskazania osoby Użytkownika, na którą ma zostać wydany Voucher właściwy. Po wskazaniu osoby uprawnionej podmiot ten lub Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania właściwego dokumentu Vouchera. Przedmiotowy tymczasowy dokument upoważniać będzie jedynie do wydania jego uprawnionemu posiadaczowi właściwego Vouchera.

§4
Obrót Voucherami

1. Za wyłączeniem wręczenia Voucherów podmiotom na cele dalszego przekazania ich w ramach prowadzonej przez nie działalności promocyjnej, marketingowej lub jej pracownikom lub osobom z tymi podmiotami współpracującymi, wyklucza się obrót przedmiotowymi Voucherami, w szczególności ich dalszą odsprzedaż, darowiznę, wymianę i zamianę, za wyłączeniem konkursów oraz loterii, o ile warunkiem uczestnictwa w nich nie będzie konieczność dokonywania płatności lub wykonywania innych świadczeń na rzecz podmiotów wręczających Voucher.
2. W razie stwierdzenia nieuprawnionego obrotu Voucherami, Spółka ma prawo do unieważnienia przedmiotowego Vouchera bez prawa do rekompensaty.

§5
Sposób użycia Vouchera

1.Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w za pomocą poniższych kontaktów:
a.Szkolenia księgowe:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 85, 208 28 28
norbert.saks@adnakademia.pl; joanna.domaszewska@adnakademia.pl
b.Szkolenia finansowe i branżowe:
Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl
c.Szkolenia budżetowe:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. 22 208 28 31, 208 28 38
ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl
d.Szkolenia biznesowe:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl
e.Szkolenia komputerowe:
Iwona Kwiatkowska
tel. 22 208 23 78
iwona.kwiatkowska@adnakademia.pl
2. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz.
3. Rezerwacji przy użyciu Vouchera imiennego może dokonać wyłącznie osoba wskazana przez podanie imienia i nazwiska na Voucherze a w przypadku pozostałych Użytkowników wyłącznie przez uprawnionego posiadacza Vouchera. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zachowania vouchera do czasu przybycia na szkolenie i oddania w recepcji.
4. Spółka ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: – upływu terminu ważności vouchera, uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, lub w sposób uniemożliwiający ustalenie jego treści a także,  braku osobistej obecności posiadacza lub uprawnionego imiennie do Vouchera, przy jego realizacji w razie zauważenia jakichkolwiek poprawek, zmian, przeróbek lub podjęcia wątpliwości , co do autentyczności Vouchera.
5. Niewykorzystane zagubione lub skradzione vouchery przepadają bez prawa rekompensaty z tego tytułu.
6. Nabyte Vouchery nie upoważniają do pierwszeństwa w zakresie rezerwacji szkolenia i innych usług i będą realizowane jedynie w przypadku dostępności miejsc lub usług. Vouchery wymagają wcześniejszej rezerwacji. W przypadku gdy wybrany przez posiadacza termin realizacji usługi nie może zostać zarezerwowany, spółka wskaże najbliższy możliwy termin na jego wykorzystanie.
7. Posiadacz Vouchera powinien podać znajdujący się na nim indywidualny numer w trakcie składania rezerwacji.
8. Za oryginalne i ważne uznaje się wyłącznie vouchery wystawione przez ADN Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa .
9. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

§6
Pozostałe postanowienia

1. Voucher ani postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają nie wyłącza innych postanowień i regulacji wewnętrznych dotyczących zasad i zakresu świadczonych przez Spółkę usług, w szczególności w zakresie sposobu rezerwacji miejsc i innych usług świadczonych przez Spółkę a także regulaminów wewnętrznych.