Rachunkowość w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:
 • Zmiany w Ustawie o Rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF
 • Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
 • Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
 • Instrumenty finansowe w praktyce – w UoR, MSR 32, 39 i MSSF 7 i prawie podatkowym
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Fuzje, przekształcenia, podział i likwidacja spółek – aspekty rachunkowe, podatkowe, prawne
 • US GAAP – praktyczne zagadnienia
 • Akcja Bilans: Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Odroczony podatek dochodowy
 • Należności z tytułu sprzedaży, wierzytelności – aspekty rachunkowe i podatkowe
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa w świetle polityki finansowej firmy
 • Urealnienie należności z tytułu sprzedaży oraz różnice kursowe – prawo bilansowe, podatkowe
 • Rachunek kosztów jako instrument zarządzania
 • Jak czytać i analizować sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
 • Sprawozdanie finansowe według UoR lub MSR/MSSF
 • Leasing – rachunkowość i podatki w księgach korzystającego
 • Zmiany w MSR/MSSF i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
 • Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wybrane zagadnienia dla służb technicznych
 • Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 • Środki trwałe dla zaawansowanych
 • Środki trwałe w budowie
 • Inwentaryzacja roczna – zagadnienia ogólne oraz przeprowadzenie ciągłe inwentaryzacji.
 • Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 • Ewidencja księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Wioletta Świercz
tel. +48 22 208 21-29| kom. 504 435 986
fax +48 22 211 20 90
wioletta.swiercz@adnakademia.pl