Rachunkowość i ewidencja księgowa budżetu i Funduszu Pracy po zmianach oraz projekty pozakonkursowe PO WER i RPO

Termin

Olsztyn, 17 – 19 czerwca 2018 r.

Prowadzący szkolenie

Praktyk, ekonomista, Główny księgowy jednostki budżetowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów konkursowych i systemowych finansowanych ze środków UE. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: finansów publicznych, rachunkowości środków samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jak również ewidencji, rozliczenia i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cel szkolenia

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu zmian obowiązujących od 2018 roku w zakresie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych (nowe rozporządzenie) i sprawozdawczości budżetowej (nowe rozporządzenie). Omówione zostanie także nowe zadanie Urzędów Pracy – zatrudnienie cudzoziemców. W trakcie szkolenia przypomniane zostaną także zasady prawidłowego rozliczania i prowadzenia ewidencji księgowej projektów pozakonkursowych realizowanych przez PUP w ramach PO WER i RPO.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych w Urzędach Pracy.  

Program szkolenia

1. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – omówienie m in.:
a) zmian w zakresie kont – zał. nr 3,
b) zmian w zakresie sprawozdania finansowego – zakres dodatkowych informacji oraz dostosowanie ewidencji księgowej do jej potrzeb.
2. Nowe zadania Urzędów Pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy – zatrudnienie cudzoziemców:
a) analiza dochodów i sposobu weryfikacji wpłat,
b) weryfikacja przepływu środków oraz ich ewidencji księgowej.
3. Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – omówienie zmian.
4. Gospodarka majątkiem trwałym, w tym zakupionym ze środków FP – zasady obowiązująca od 2018 w świetle rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych oraz zmian podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Dotychczasowe zasady prawidłowego gospodarowania środkami będącymi w dyspozycji Urzędu m.in. w zakresie:
a) ustawy o rachunkowości – nadrzędne zasady rachunkowości, kontrola dowodów księgowych zgodnie z ustawą,
b) funduszu pracy – zasady tworzenia oraz kontroli planu finansowego funduszu pracy, wydatkowanie środków na zadania fakultatywne,
c) odpisów aktualizujących należności – korespondencja między kontami, zwiększenia oraz zmniejszenia odpisu – przykłady ewidencji księgowej.
6. Zasad gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – obowiązujące w 2018 roku, oparte o wytyczne obejmujące m. in:
a) omówienie podstawowej dokumentacji programowej,
b) przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności jako nieodzowne elementy prawidłowego wydatkowania środków jak i skutki finansowe ich nie przestrzegania.
7. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS w nowej perspektywie, w tym:
a) Regionalny Program Operacyjny – priorytet 8.i,
b) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – priorytet 8.ii.
8. Wytyczne rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP – ujęcie księgowe w ewidencji projektu, FP i budżetu.
9. Konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
jednej osoby 1690 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu Omega***.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce szkolenia i noclegów:
Hotel Omega***, ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn
http://www.omegahotel.pl/

Informacje:
Anna Pyrzanowska, tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90, anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl