Prowadzenie ksiąg rachunkowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 r. – ewidencja księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa

Miejsce i termin

Warszawa, 20 kwietnia 2020

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jak i zaawansowanych.

Cel szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną poszczególne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i dochodów oraz upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak prawidłowo skonstruować plan finansowy dochodów i wydatków,
• Jak dokonywać zmian w planie finansowym (omówienie upoważnień w tym zakresie),
• Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa w ramach realizowanych zadań,
• Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych (SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu,
• Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, dochody i przychody w podziale na poszczególne zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
• Jak sporządzać sprawozdania budżetowe oraz ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2. Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób, którym powierzono obowiązki w zakresie:
a) zamówień publicznych,
b) dokonywania wydatków,
c) VAT (centralizacja),
d) należności budżetowych.

3. Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym, omówienie wszystkich upoważnień dla organu zarządzającego i kierownika jednostki.

4. Dyscyplina finansów publicznych. Omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych.

5. Plan finansowy podstawą dokonywania wydatków budżetowych. Omówienie zasad dokonywania zmian w planach finansowych oraz zatwierdzania tych zmian.

6. Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:
a) wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),
b) wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, sorty i inne),
c) wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń).

7. Ewidencja/schemat księgowy dochodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:
a) odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),
b) zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń.

8. Zadania OPS (rządowe i samorządowe), omówienie poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz prawidłowy zakresu ich rozliczeń:
a) zadania samorządowe (zasiłki celowe, pobyt w DPS, schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodki wsparcia, zespół interdyscyplinarny, rodziny zastępcze, asystenci rodzin),
b) zadania rządowe (§ 201) (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny),
c) zadania rządowe (§ 203) składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, dożywianie, zasiłki i stypendia szkolne, asystenci rodzin.

9. Sprawozdanie budżetowe:
a) podział sprawozdań,
b) kalendarium sprawozdawczości,
c) sprawozdanie Rb-27S,
d) sprawozdanie Rb – 27 ZZ,
e) sprawozdanie Rb – 28S,
f) sprawozdanie Rb- 50,
g) sprawozdania z operacji finansowych.

10. Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz UE. Omówienie przedmiotowych umów, zasad realizacji poszczególnych programów, ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych, sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:
a) usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (do 75 r.ż.),
b) usługi opiekuńcze „75+”,
c) opieka wytchnieniowa,
d) centrum opiekuńczo – mieszkalne,
e) posiłek w szkole i w domu,
f) projekty dofinansowane z UE (WUP, ROPS).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 440 zł
– dwóch i więcej osób – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centra ww. miast

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl