Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?

Dywidendy i działalność gospodarcza

W obecnie obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) ustawodawca nie wyodrębnił źródeł przychodów, w przeciwieństwie do ustawy PIT. Co prawda, są pewne różnice w opodatkowaniu dochodów pochodzących z działalności gospodarczej i z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, niemniej jednak w zeznaniu rocznym, podatnik wszystkie te dochody sumuje. Jest zatem możliwa sytuacja, że podatnik, który osiąga realny dochód (przychód) z dywidend oraz straty z działalności gospodarczej nie zapłaci podatku, gdyż dodatni wynik związany z dywidendami zostanie skonsumowany przez straty z działalności gospodarczej. Ustawodawca jest zdania, że niektórzy podatnicy w taki sposób kształtują swoje relacje biznesowe, a nawet całe struktury kapitałowe, by uzyskać ww. efekt – zdaniem ustawodawcy – niepożądany.

Co się zmieni?

W projekcie ustawy zmieniającej m.in. ustawę CIT z dn. 6 lipca 2017 r. ustawodawca zamierza ograniczyć możliwości stosowania powyższego schematu. Mianowicie, zamierza on od 2018 r. wyodrębnić w ustawie CIT dwa źródła przychodów: działalność gospodarczą oraz zyski kapitałowe. W owych zyskach kapitałowych mieściłyby się m.in. dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Uzasadnienie planowanych regulacji

Cytując ustawodawcę podatkowego, jeżeli podatnik – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – osiągać będzie w roku podatkowym zarówno dochody z „zysków kapitałowych”, jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł.

Rozliczanie straty po nowemu

Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty. Analogiczne odliczenie straty tylko w danym źródle dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych 5-ciu latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której – w roku podatkowym – podatnik poniesie stratę w obu źródłach przychodów, tj. stratę w źródle przychodów (dochodów) zdefiniowanym jako „zyski kapitałowe” i stratę „w źródle” jakim będą przychody uzyskiwane z pozostałych źródeł przychodów.

Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Bądź na bieżąco!
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 i 2018 roku »