Konkurs Dzień Księgowego

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k. spółka komandytowa ul.Grzybowska 56 00-844 Warszawa NIP: 7010545845 zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Akcja jest prowadzona na Facebooku i Linkedin ADN Akademii.

§ WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
• Odpowiedź w wiadomości prywatnej.
3. Konkurs trwa do 13.06.2022.

§ NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest szkolenie jednodniowe z listy szkoleń do końca sierpnia 2022 roku, znajdujących się na stronie https://www.adnakademia.pl/kategoria/dla-ksiegowych/ oraz gadżety ADN Akademii .
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. W akcji przewidzianych jest 6 zwycięzców, 3 pierwsze osoby, które napiszą wiadomość prywatną na portalu Facebook lub LinkedIn.

§ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy ADN Akademii wybiorą zwycięzcę na podstawie najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
2. Zwycięzca Akcji zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w komentarzu do postu konkursowego.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski lub mailowo.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs sztuczna inteligencja”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage pod postem dotyczącym Akcji.