Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?

Cudzoziemiec na umowę zlecenie – podatek ryczałtowy czy skala podatkowa?

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS otrzymane oświadczenie od cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenie, że będzie mieszkać w Polce dłużej niż pół roku albo, że posiada centrum interesów życiowych w Polsce nie jest wystarczające, żeby rozliczać ich jak obywateli Polski.

Fiskus również zwraca uwagę, że przed pobraniem podatku od dochodu uzyskanego przez cudzoziemca na terytorium Polski, polska Spółka ma obowiązek sprawdzić, którego kraju jest on rezydentem.

Ustalenie rezydencji podatkowej

Zgodnie z polskimi przepisami, dotyczących sposobu opodatkowania osoby wykonującej pracę na terytorium Polski decyduje, z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, miejsce zamieszkania podatnika. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania (powyżej 183 dni). Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Innym sposobem ustalenia rezydencji podatkowej jest posiadanie przez cudzoziemca „centrum interesów osobistych”, które należy rozumieć jako tzw. ognisko domowe, wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. lub „centrum interesów gospodarczych”, za które można uznać przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Czy oświadczenie o pobycie lub centrum interesów wystarczy?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka, która zamierzała uprościć procedury i dla określenia rezydencji podatkowej chciała brać pod uwagę oświadczenie złożone przez cudzoziemca (zatrudnionych na umowę zlecenie) o zamiarze pobytu powyżej 183 dni na terytorium Polski.

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Stwierdził, iż oświadczenie o planowanym pobycie cudzoziemca nie wystarczy i nie może stanowić dowodu na możliwość traktowania go jako osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a w konsekwencji pobierania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 UoPIT.

W momencie wypłaty wynagrodzenia płatnik (Spółka) może posłużyć się jedynie faktycznymi informacjami, które są w jego posiadaniu (np. posiadanie ośrodka interesów życiowych przez zleceniobiorcę, czy potwierdzony fakt przebywania na terytoriom Polski powyżej 183 dni) i na ich podstawie pobierać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Informacje takie płatnik ocenia w każdym przypadku indywidualnie, działając w dobrej wierze i wyłącznie na podstawie dostępnych mu danych.

Porada praktyczna

Warto wiedzieć, iż jeżeli Spółka nie będzie w stanie uprawdopodobnić miejsca zamieszkania lub posiadania centrum interesów życiowych lub gospodarczych cudzoziemca na terytorium Polski, będzie ona zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 20 % od osiągniętego przez niego przychodu. Dodatkowo na spółce będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji PIT-8AR oraz informacji IFT-1/IFT-1R.

W momencie, gdy Spółka będzie dysponować wiarygodnymi danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania (powyżej 183 dni) lub posiadania centrum interesów gospodarczych lub życiowych, Spółka będzie zobowiązana do rozliczania cudzoziemca według zasad ogólnych (art. 41 ust. 1 UoPIT), za okres od momentu, w którym powstał ten obowiązek do dnia ustania tego obowiązku.

Zgodnie z przyjętym przez fiskusa stanowiskiem, począwszy od 1 stycznia kolejnego roku podatkowego Spółka jest zobowiązana ponownie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy aż do upływu 183 dni pobytu na terytorium Polski przez podatnika, kiedy to znajdą zastosowanie zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego.

Podsumowanie

Podsumowując, próba uproszczenia rozliczania podatku dochodowego przez Spółkę nie powiodła się i dalej będzie zobowiązana dokonywać oceny statusu rezydencji podatkowej przed każdą wypłatą wynagrodzenia.

Jednocześnie wielu innych przedsiębiorców z własnego bezpieczeństwa decyduje się do czasu uzyskania niepodważalnej informacji o zamieszkaniu cudzoziemca na pobieranie zryczałtowanego podatku dochodowego. Wynika to głównie z ostrożności przedsiębiorców i ryzyk podatkowych związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatku dochodowego.

Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Tylko u nas praktyczne wyjaśnienia nowych przepisów!
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce »


Podstawa:
1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 września 2017 roku o sygn. 0115-KDIT2-1.4011.196.2017.1.KK
2. Art. 3, art. 29 ust. 1, art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)