Zatory płatnicze w dobie pandemii koronawirusa COVID -19

Groźba kryzysu ekonomicznego powoduje, ze przedsiębiorcy poszukują możliwości minimalizacji efektów zatorów płatniczych. Mogą skorzystać z dostępnych od tego roku ułatwień wynikających z nowych regulacji, których celem jest zmniejszenie negatywnych konsekwencji zatorów płatniczych. Dotyczy to sytuacji, gdy brak możliwości zapłaty kontrahentowi przez przedsiębiorcę wynika z niezaspokojonych wierzytelności tego przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 118). Ustawa wprowadziła m.in. nowe terminy w transakcjach płatniczych. Zgodnie z jej brzmieniem, termin zapłaty nie może przekraczać co do zasady 60 dni, które są liczone od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku za dostawę towaru lub wykonanie usługi. Zasady te nie uległy zmianie.

W związku z nowelizacją przepisów wprowadzono także nową wysokość odsetek ustawowych, właściwych tylko w transakcjach handlowych, które są równe w chwili obecnej stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiej i 10 punktów procentowych. Od 1 stycznia 2020 r. wynosiły 11,5%. Z uwagi na zmianę stóp referencyjnych przez Narodowy Bank Polski (w celu walki z ekonomicznymi efektami pandemii koronawirusa) uległy one obniżeniu. Od 18 marca 2020 r. stopa referencyjna NBP wynosi 1,00%, co jest najniższą wartością w historii. Odsetki w transakcjach handlowych wynoszą zatem obecnie 11%.

Nowelizacja wprowadziła również do ustaw dochodowych (zarówno w zakresie PIT jak i CIT) możliwość zastosowania tzw. ulgi na złe długi, w sposób analogiczny do już obowiązującej w ustawie o VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy-wierzyciele mają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanej należności, pod warunkiem, że nie otrzymali zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty.

Wprowadzono również regulację lustrzaną dla podatnika-dłużnikaon z kolei w takiej sytuacji ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o analogiczną kwotę. Ten obowiązek być może jednak zostanie zawieszony.

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o COVID-19) z dnia 21 marca 2020 r., rząd planuje zawieszenie obowiązków dłużników związanych ze stosowaniem ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie będą zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego.

Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie:

podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., będzie posiadać zobowiązania, które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, zobowiązania te będą podlegać doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane)

Ustawa COVID-19 na dzień 24 marca 2020 r. nie została jeszcze ogłoszona. W zakresie uprawnień wierzycieli do obniżenia podstawy opodatkowania nie przewiduje się zmian.

Ekspert Kancelarii Podatkowej ADN


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl