Wydatki strukturalne w JSFP

W tym roku minęło 10 lat od momentu wstąpienia Polski w szeregi Unii Europejskiej (UE). Czy to było 10 straconych lat?

Czy też świetnych, świetlanych czy wreszcie 10 lat świetlnych pozostawiam do oceny każdemu osobiście. Nie zmienia to faktu, że w tym okresie w kraju nastąpiło mnóstwo zmian w wielu obszarach naszego życia i funkcjonowania. Wciąż trwa proces dostosowywania krajowych przepisów do prawa wspólnotowego i pewnie szybko nie zostanie zakończony.

Jednym z takich przepisów, który wobec faktu przystąpienia Polski do UE uległ zmianie była bez wątpliwie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W ślad za tym aktem pojawiło się co niemiara aktów wykonawczych, m. in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, a w tym roku nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zastępujące akt z 3 lutego 2010r.).

Temat ustawy o finansach publicznych żadnemu pracownikowi jednostki sektora finansów publicznych nie jest obcy. Trudności i problemy pojawiają się, kiedy mamy do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi wydatków strukturalnych. Same wydatki budżetowe, są z reguły poprawnie interpretowane i kwalifikowane, gdyż tematyka dotycząca wydatków budżetowych jest przedmiotem zainteresowań w trakcie codziennych obowiązków pracowników w każdej jednostce, choćby z racji comiesięcznych obowiązków sprawozdawczych. O co chodzi w takim razie z tym innymi wydatkami tzn. strukturalnymi?

Otóż to wcale nie są inne wydatki, tylko te same, a zaprezentowane w innym niż klasyczne ujęciu. Są to środki wydatkowane (wydatki), stanowiące wkład krajowy w struktury finansowania różnych obszarów działania na terenie państwa członkowskiego. Jako członek UE zgodnie z zasadą dodatkowości mamy obowiązek takiej alokacji krajowych środków finansowych w rozwój obszarów aby środki pochodzące z funduszy strukturalnych stanowiły tylko uzupełnienie finansowania krajowego realizowanych zadań, a nie zastępowały w całości finansowania publicznego lub równoważnego. Nie oznacza to jednak, że tylko te jednostki, które realizują projekty współfinansowane ze środków UE są zobligowane do prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych. Oznacza to, że kierownik każdej jednostki sektora finansów publicznych winien uwzględnić potrzebę identyfikacji wydatków o charakterze strukturalnym, ponoszonych przez jednostkę i zabezpieczyć obowiązki związane z kwalifikacją, oznaczeniem, ewidencją i sprawozdawczością w tym zakresie. Mając na uwadze ewidencję i sprawozdawczość wielu kierownikom zapewne nasunie się jedynie słuszna komórka merytoryczna, która mogłaby wykonywać takie zadania. Nie – Szanowny Kierowniku Jednostki – to nie tylko pracownicy komórek finansowo-księgowych, powinni dokonywać identyfikacji i kwalifikacji wydatków budżetowych w ujęciu strukturalnym.

Kto winien kwalifikować wydatki budżetowe do wydatków strukturalnych? Czy w jednostce, której nie realizuje się żadnych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych winny być prowadzone czynności związane z identyfikacją i kwalifikacją wydatków w ujęciu strukturalnym? Wreszcie jak prowadzić ewidencję i wykonać obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie? Na powyższe i wiele innych pytań – odpowiedzi uzyskacie Państwo na szkoleniu organizowanym zgodnie z tematyką poruszaną w niniejszym artykule ABC wydatków strukturalnych.

 

Marta Maliszewska 
Ekspert w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *