Usługi doradcze a podatek VAT

W myśl artykułu 113 ustawy z 2004 roku o podatku od towaru i usług, podatnicy, których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 200 000 zł, uzyskują prawo do zwolnienia od podatku VAT (pamiętać należy, że do tej kwoty nie wlicza się kwoty podatku). Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków, w punkcie trzynastym wyszczególniono grupy podatników, którym zwolnienie nie przysługuje.

Podpunkt drugi punktu trzynastego tegoż artykułu dokładnie określa grupy zawodowe, nieobjęte ulgą podatkową. Usługodawcy, którzy działają w zakresie usług prawniczych, jubilerskich, ściągania długów oraz factoringu, doradztwa (z wyjątkiem, cytując ustawę, „doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego”).

Z tych zapisów wynika jasno, iż usługi doradcze nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Należy jednak pamiętać, iż samo posiadanie świadczenia usług VAT w PKD automatycznie nie kwalifikuje przedsiębiorcy jako niezwolnionego z podatku. Zakres działalności to jedno – przedsiębiorca może przecież świadczyć różne usługi – a wykonanie konkretnych działań to drugie. Dopiero wystawienie w danym roku podatkowym faktury na usługi doradcze spowoduje wyłączenie przedsiębiorcy z grupy zwolnionych z podatku VAT.

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Opracowano na podstawie: t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392, 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520.  Akt prawny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf


Mini słowniczek pojęć

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych realizowanych przez jednostki oraz podmioty gospodarcze. Poziomów PDK jest pięć, i dzielą się one w sposób następujący:
• sekcja – dzieli ogólną zbiorowość na 21 grup
• dział – ogólna zbiorowość podzielona na 88 grupowań działalności
• grupa – w tej sekcji istnieje podział na 272 grupowania działalności
• klasa – podział na 615 grupowań
• podklasa – obejmuje 654 grupowania charakterystyczne dla polskiej gospodarki
Obecnie obowiązuje w Polsce podział PKD przyjęty przez ustawodawcę w dniu 24 grudnia 2007 roku rozporządzeniem Rady Ministrów.