Praca na emeryturze – regulacje

Każda osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, a więc lat 60 kobieta i 65 lat mężczyzna, posiada prawo do podjęcia pracy zarobkowej bez żadnych ograniczeń. Istotną okolicznością jest fakt, czy dana osoba przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Jeśli tak, należy pamiętać o limicie przychodu, którego przekroczenie zmniejszy wartość świadczenia emerytalnego, a w przypadku osiągnięcia 130% przeciętnego, kwartalnego wynagrodzenia (zgodnie z bieżącymi danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny) ulegnie zawieszeniu.

Świadczenia emerytalne zostaną zmniejszone w przypadku osiągnięcia 70% średniego wynagrodzenia kwartalnego (jak wyżej, zgodnie z bieżącymi danymi GUS).

Przychód, który może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych musi pochodzić między innymi z:
• wykonywania czynności zawodowych w ramach stosunku pracy
• wykonywanie pracy w ramach umowy agencyjnej lub umowy zlecenie
• wykonywanie pracy rolniczej w spółdzielni kółek rolniczych lub produkcyjnej spółdzielni rolniczej
• wykonywanie usług w oparciu o umowę świadczenia usług
• służby pełnionej w ramach służb mundurowych
• pobierania stypendium sportowego

Jeśli osoba będąca na emeryturze odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w ramach pobieranego wynagrodzenia, nabywa prawo do wystąpienie o ponowne przeliczenie podstawy swojego świadczenia emerytalnego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019r. poz. 39, 730, 752, 1622.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf