Transakcje finansowe w dokumentacji CT

Transakcje finansowe w dokumentacji cen transferowych

Rewolucja w dokumentacji cen transferowych wywołana ,,dużą” nowelą z 2017 r. generuje stale narastające wątpliwości dotyczące zakresu wypełniania obowiązków dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Niniejszym należy odnieść się do części z nich, podejmując pod rozwagę transakcje finansowe – np. pożyczki, kredyty, emisje obligacji, gwarancje czy poręczenia.

Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. regulacjami UoCIT, dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych) sporządzają m.in. m.in. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR (tzw. poziom local file), dokonujący w roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

W przypadku transakcji lub zdarzeń innego rodzaju kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, dokumentacja cen transferowych podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata (art. 9a ust. 2g UoCIT).

Powyższe oznacza, iż m.in. transakcje finansowe, jako zdarzenia w większości wypadków kontynuowane w kolejnych latach podatkowych, podlegają udokumentowaniu w roku, w którym zaistniały, a w kolejnych latach podlegają wyłącznie przeglądowi i ewentualnej aktualizacji. Konsekwentnie, podatnik podejmie przedmiotowe działania tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji transakcji finansowej dojdzie do zmiany jakichkolwiek istotnych warunków umownych (np. po zawarciu umowy pożyczki, strony ustalą przedłużenie terminu spłaty kapitału lub odsetek, zmienią wysokość oprocentowania itp.) podatnik jest obowiązany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.

W tym miejscu należy podnieść z całą stanowczością, iż niezależnie od faktu, czy podatnik dokonał aktualizacji dokumentacji czy nie był do niej zobowiązany, koniecznym jest ujęcie transakcji lub innego zdarzenia podlegającemu wykazaniu w dokumentacji, w każdej sporządzanej dokumentacji podatkowej, aż do wygaśnięcia warunków umownych (np. zapłaty ostatniej raty pożyczki). Powyższe oznacza zatem, iż również obowiązek aktualizacji (o ile wystąpi) dotyczy także całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub innej umowy.

Powyższe wynika z faktu, iż dokumentacja cen transferowych zgodnie z przepisami musi odzwierciedlać całkowity rzeczywisty przebieg każdej transakcji lub innego zdarzenia, wraz ze wszelkimi istotnymi zmianami, wpływającymi na prawa czy obowiązki stron, ryzyka na nich ciążące,angażowane aktywa czy ponoszone koszty. Tym samym, zmiana warunków umownych nie generuje dla podatnika ,,nowej” transakcji lub zdarzenia do ujęcia w dokumentacji cen transferowych a wyłącznie obowiązek okresowej aktualizacji uprzednio sporządzonej dokumentacji podatkowej.

Konsekwentnie, aktualizowana co najmniej raz do rok podatkowy dokumentacja podatkowa powinna zawierać aktualne informacje wymienione podstawowe (art. 9a ust. 2b-2d UoCIT) wraz ze wszystkimi zaistniałymi istotnymi zmianami od momentu jej sporządzenia po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji jeśli taka miała miejsce, do momentu najnowszej aktualizacji.

Końcowo należy podkreślić, iż powyższe rozważania dotyczące ,,ujęcia” transakcji finansowych, dotyczą oczywiście wszystkich transakcji kontynuowanych w kolejnych latach, znajdują zastosowanie zarówno dla dokumentacji sporządzanej dla lat podatkowy wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 jak i od dnia 1 stycznia 2017 r.

Mateusz Cedro
Senior Associate
Kancelaria Podatkowa ADN

Sprawdź istotne zmiany!
Ceny transferowe 2018 »


Kancelaria Podatkowa ADN – jesteśmy spółką doradztwa podatkowego specjalizującą się w problematyce dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem kompleksowych wymogów TP.
Skontaktuj się z nami! ✆  (22) 208 28 88 ✉ biuro@adn.pl www.adn.pl