Podatek VAT przy imporcie towarów z Chin – jak rozliczać?

Podstawowym kryterium przy rozliczaniu podatku VAT od towarów importowanych z Chin jest miejsce odprawy celnej. Jeżeli miejscem tej odprawy jest inny kraj Unii Europejskiej, mamy do czynienia podatkiem, który realnie opłaca się dopiero przy sprzedaży towaru.

Wynika to z procedur przewidzianych w przypadku WNT. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorcy, który sprowadza na teren UE znaczne ilości towaru. Pozwala to zoptymalizować koszty – firma nie ma obowiązku uiszczenia podatku VAT od nabycia towaru.

Jeżeli importowany towar dostarczany jest bezpośrednio do kraju, i odprawa celna ma miejsce w jednym z polskich portów, standardowa procedura nakazuje uiszczenie podatku VAT natychmiast. Podatek ten jest wykazywany w jednym z dokumentów celnych – SAD, lub elektronicznym PZC.

Jeżeli przedsiębiorca nie odbiera towaru w miejscu oclenia osobiście, a korzysta z usług dostawców (na przykład zewnętrznych firm kurierskich), obowiązek opłacenia VAT następuje w momencie dostawy towaru do importera.

Czynny podatnik VAT przedsiębiorca może odliczyć w składanej deklaracji podatkowej i finalnie te koszty odzyskać. Jednak w takiej sytuacji już na początku przedsiębiorca musi dysponować odpowiednimi środkami. Ten model rozliczenia zazwyczaj stosowany jest przy niewielkich dostawach, kiedy wartość podatku nie jest bardzo wysoka.

Przedsiębiorca może również skorzystać z tak zwanej procedury uproszczonej, przewidzianej przez ustawodawcę w artykule 33 ustawy o VAT. Ta procedura umożliwia rozliczenie należnego podatku VAT w deklaracji VATowskiej, a nie w urzędzie celnym. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować naczelnika urzędu celno-skarbowego o przyjęciu takiego rozwiązania rozliczeniowego przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym będzie miał miejsce import.

Kolejnym warunkiem jest dostarczenie naczelnikowi odpowiedniego urzędu celno-skarbowego zaświadczeń o zarejestrowaniu czynnego podatnika VAT. Niezbędne są również deklaracje o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne, jak również o braku zaległości w we wpłatach podatków stanowiących wpływy do budżetu państwa.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf


Mini słowniczek pojęć:

SAD – ang. Single Administrative Document. Jednolity Dokument Administracyjny służący do dokonywania formalności związanych z procedurami celnymi. Na formularz składa się osiem kart. Karty 1-3 związane są z wywozem towarów, karty 4 i 5 odnoszą się do potwierdzenia unijnego statusu towarów oraz tranzytu, pozostałe karty, 6-8 natomiast związane są w przywozem towaru.

PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne – to nic innego jak elektroniczna wersja dokumentu SAD.

WNT – Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów – oznacza nabycie praw do rozporządzania towarami, które zostały przetransportowane na terytorium innego kraju Unii Europejskiej niż Polska.