Nadgodziny pracowników samorządowych – jak je rozliczać?

Przełożony pracownika samorządowego może wymagać od swojego wykonania zadań poza standardowymi godzinami pracy. W takim przypadku pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie. Może mieć ono dwie postacie. Po pierwsze – środki pieniężne. Należy jednak pamiętać, iż tę kwestię reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, a nie kodeks pracy. W praktyce oznacza to rozliczenie według standardowej stawki godzinowej wynikającej z wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Drugą możliwością jest odbiór przepracowanych godzin nadliczbowych w formie dni wolnych od pracy. Takie rozliczenie wykonywane jest w przeliczeniu jeden do jednego, czyli jedna godzina wolna za jedną przepracowaną. Zgodnie z przepisami, pracownik może ten czas odebrać bezpośrednio przed lub po urlopie wypoczynkowym. Wybór następuje na wniosek samorządowca. W przeciwieństwie do przepisów kodeksu pracy, ustawa nie reguluje trybu wyboru formy wynagrodzenia – pracownik samorządu nie musi składać formalnego wniosku w tej sprawie do swojego przełożonego. Ten tryb może, ale nie musi, ustalić kierownik jednostki samorządowej w regulaminie pracy.

Podstawa prawna: Art. 42, punkt 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082231458/U/D20081458Lj.pdf


Mini słowniczek pojęć:

Praca w godzinach nadliczbowych – zgodnie z brzmieniem artykułu 151 kodeksu pracy, jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy.

Pracownik samorządowy – jest to osoba zatrudniona przez jednostkę samorządową, której status pracowniczy regulowany jest przez ustawę o pracownikach samorządowych Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 (to podkreślenie jest istotne dla wykazania różnicy między regulacją opartą o kodeks pracy a przywołanym aktem prawnym).