Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń wg PSR oraz wg WII – warsztaty praktyczne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie z obszaru analizy sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń jako podmiotu analizy finansowej obejmujące szczegółowo analizę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, analizę wskaźnikową do pozycji bilansu oraz do pozycji rachunku wyników, jak również analizę danych zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych wg PSR jak również analizę finansową danych dla celów wypłacalności

Program szkolenia

1. Źródła analizy finansowej zakładów ubezpieczeń:
a) metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń,
b) metody i zasady stosowane w rachunkowości ubezpieczeniowej,
c) sprawozdanie finansowe wg PSR oraz WII – podobieństwa i różnice.

2. Analiza finansowa na podstawie danych wg PSR:
a) analiza finansowa bilansu zakładu ubezpieczeń wg PSR (struktura bilansu a specyfika działu I oraz II, analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, ich specyfiki, analiza wskaźnikowa),
b) analiza wyniku technicznego (specyfika w dziale I oraz w dziale II, analiza rentowności działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, analiza wskaźnikowa przychodów i kosztów dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
c) analiza wyniku finansowego w zakładzie ubezpieczeń,
d) analizy przychodów ze sprzedaży (specyfiki w dziale I oraz w dziale II), analizy składki przypisanej, składki zarobionej, analiza zależności pomiędzy składką przypisaną brutto a składką zarobioną brutto, przekroje analityczne,
e) analizy odszkodowań i świadczeń (specyfiki w dziale i oraz w dziale II), analizy odszkodowań wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw, analizy struktury odszkodowań wypłaconych, wpływu kosztów likwidacji szkód na poziom odszkodowań wypłaconych, specyfika kosztu odszkodowań w poszczególnych grupach ubezpieczeń, specyfika wpływu IBNR na poziom odszkodowań, analizy kosztu odszkodowań w podziale na lata szkody, analizy średniego czasu likwidacji szkody,
f) analizy kosztów działalności ubezpieczeniowej (kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych – specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych, analizy zmian poziomu kosztów w poszczególnych okresach, analizy wskaźnika kosztów działalności ubezpieczeniowej do składki zarobionej, specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych,
g) analiza działalności lokacyjnej wg PSR (specyfika działu I oraz działu II, analiza wskaźnikowa dz. lokacyjnej płynności, rentowności, analiza zależności pomiędzy lokatami a rezerwami techniczno – ubezpieczeniowymi),
h) analiza rezerwy techniczno-ubezpieczeniowych brutto wg PSR (struktura rezerw działu I oraz działu II, analizy pokrycia rezerw odpowiednimi aktywami, analizy wystarczalności rezerw…),
i) analizy wpływu reasekuracji na działalność zakładu ubezpieczeń,
j) analiza cash flow w zakładzie ubezpieczeń, zależności pomiędzy pozycjami wynikowymi a pozycjami wpływów i wydatków.

3. Analiza finansowa na podstawie danych wg WII:
a) analiza finansowa bilansu zakładu ubezpieczeń wg WII (struktura bilansu a specyfika działu I oraz II, analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, analiza wskaźnikowa),
b) analiza działalności lokacyjnej wg WII (analiza struktury lokat, analiza płynności i rentowności lokat wg WII),
c) analiza rezerwy techniczno-ubezpieczeniowych brutto wg WII (analiza rodzajów rezerw, analizy prognozy przepływów pieniężnych, analiza zmian w rezerwach w okresie, analizy pokrycia rezerw odpowiednimi aktywami, analizy wystarczalności rezerw…),
d) analizy odszkodowań i świadczeń wg WII,
e) analizy wpływu reasekuracji na działalność zakładu ubezpieczeń wg WII,
f) analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-10-202410-10-2024Warszawa
05-11-202406-11-2024Warszawa

Zaufali nam: