Szkolenie online Analiza finansowa w branży ubezpieczeniowej

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie z obszaru analizy sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń jako podmiotu analizy finansowej obejmujące szczegółowo analizę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, analizę wskaźnikową do pozycji bilansu oraz do pozycji rachunku wyników, jak również analizę danych zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych oraz danych dotyczących wypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Źródła analizy finansowej zakładów ubezpieczeń:
1.1. metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń
1.2. metody i zasady stosowane w rachunkowości ubezpieczeniowej
1.3. sprawozdanie finansowe wg PSR, MSSF oraz WII – podobieństwa i różnice

2. Analiza finansowa bilansu zakładu ubezpieczeń wg PSR
2.1. Struktura bilansu a specyfika działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe)
2.2. analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, ich specyfiki, wpływu zasad wyceny na kwoty wykazywane w bilansie, analizy zależności pomiędzy pozycjami w bilansie, źródła finansowania aktywów
2.3. analiza zmian w okresie, wskaźniki dynamiki, analiza płynności w zakładzie ubezpieczeń, analiza pokrycia zobowiązań

3. Działalność lokacyjna wg PSR
3.1. Specyfika działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych – specyfika struktury lokat w ubezpieczeniach majątkowych, analiza zależności pomiędzy lokatami a rezerwami techniczno – ubezpieczeniowymi, wpływ zasad kwalifikacji lokat na prezentacje w bilansie różnic z wyceny, analizy aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
3.2. Analizy rentowności dz. lokacyjnej w dz. I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)
3.3. Wpływ działalności lokacyjnej na wynik finansowy, analizy zmian w okresie,

4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg PSR w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)
4.1. Specyfika rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w dziale II (ubezpieczenia majątkowe) – specyfika każdej z rezerwy, przekroje analizy rezerw, zależności pomiędzy rezerwą składek a należnościami, analizy rezerw na niewypłacone odszkodowania w podziale na lata szkody, analizy rezerw na ryzyko niewygasłe w podziale na lata polisy, analizy rezerw na wyrównanie szkodowości – wpływ na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń,
4.2. Zależności pomiędzy rezerwami techniczno – ubezpieczeniowymi a udziałem reasekuratora w rezerwach – wpływ reasekuracji biernej na rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe
wykłady i ćwiczenia praktyczne

DZIEŃ II

1. Analiza technicznego rachunek ubezpieczeń
1.1. Specyfika rachunku wyników w dziale I oraz w dziale II
1.2. Analizy przychodów ze sprzedaży (specyfiki w dziale I oraz w dziale II), analizy składki przypisanej, składki zarobionej, analiza zależności pomiędzy składką przypisaną brutto a składką zarobioną brutto, analizy dynamiki zmian, analizy wpływu reasekuracji biernej na poziom składki zarobionej,
1.3. Analizy odszkodowań i świadczeń (specyfiki w dziale i oraz w dziale II), analizy odszkodowań wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw, analizy struktury odszkodowań wypłaconych, wpływu kosztów likwidacji szkód na poziom odszkodowań wypłaconych, specyfika kosztu odszkodowań w poszczególnych grupach ubezpieczeń, specyfika wpływu IBNR na poziom odszkodowań, analizy kosztu odszkodowań w podziale na lata szkody, analizy średniego czasu likwidacji szkody
1.4. Analizy kosztów działalności ubezpieczeniowej (kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych – specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych, analizy zmian poziomu kosztów w poszczególnych okresach, analizy wskaźnika kosztów działalności ubezpieczeniowej do składki zarobionej, specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych
1.5. Analizy pozostałych kosztów technicznych – specyfika kosztów w ubezpieczeniach majątkowych, powiązanie z oferowanymi umowami ubezpieczenia, zależności pomiędzy pozostałymi kosztach technicznymi a składką przypisaną brutto,
1.6. Analizy wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych w podziale na grupy ubezpieczeń, analizy rentowności działalności ubezpieczeniowej, analizy dynamiki zmian w okresie,
1.7. Wpływ reasekuracji biernej na wyniki i rentowność zakładów ubezpieczeń

2. Analiza finansowa danych z Ogólnego rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń
2.1. Analizy przychodów z działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych – analizy rentowności działalności lokacyjnej, analizy przychodów z lokat rezerw na premie i rabaty oraz rezerw na skapitalizowaną wartość rent
2.2. Analizy pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – analizy dynamiki zmian,
2.3. Analizy wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń – analizy rentowności działalności zakładu ubezpieczeń

3. Analiza finansowa danych z rachunku przepływów pieniężnych zakładu ubezpieczeń.
3.1. Analizy wpływów i wydatków z działalności operacyjnej – analizy zmian w okresie, analizy wpływu reasekuracji biernej na działalność ubezpieczeniową, analizy proporcji wydatków na dz. operacyjną do wpływów ze składek, powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat
3.2. Analizy wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej – analiza zmian w okresie, powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat
3.3. Analizy wpływów i wydatków z działalności finansowej – analiza zmian w okresie, powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat
wykłady i ćwiczenia praktyczne

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – wykład cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – wykład cz. II
12:15 – przerwa 30-minutowa
12:45 – wykład cz. III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-04-202416-04-2024Online

Zaufali nam: