Prawo Pracy
Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2023 roku.

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: , , , ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
17-10-2023Wrocław
17-10-2023Warszawa
24-10-2023Poznań
26-10-2023Kraków
14-11-2023Katowice
16-11-2023Gdańsk
21-11-2023Wrocław
21-11-2023Warszawa
05-12-2023Kraków
07-12-2023Poznań
12-12-2023Gdańsk
19-12-2023Warszawa
19-12-2023Wrocław
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Praca zdalna w Kodeksie pracy i w regulacjach regulaminowych – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Pracownicy w 2023 r. – na urlopach (wypoczynkowym, bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim, okolicznościowym lub nowym urlopie opiekuńczym) i na zwolnieniach – lekarskim, z powodu opieki, z powodu siły wyższej. Pracownica w ciąży, pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Kompendium wiedzy na temat najczęściej występujących sytuacji w przebiegu zatrudnienia pracownika. Przepisy, poglądy i stanowiska sądów pracy, PIP i z Komentarzy, a przede wszystkim dobre praktyki postępowania w określonych sytuacjach.

Praca zdalna w pytaniach zadawanych przez pracodawców zatrudniających pracowników zdalnych, ustalających regulaminy pracy zdalnej, przygotowujących dokumentację pracowniczą pracownika zdalnego, rozliczających pracowników pracujących zdalnie. Spoglądamy również na tematykę urlopów i zwolnień od pracy – tym razem pod innym kątem. Podstawowe wiadomości o urlopach i nie tylko zostawiamy z boku skupiając się na tym co w praktyce najważniejsze, znajdywaniu rozwiązań problemów, które wiążą się z omawianymi tematami. Co istotne dajemy rozwiązania i popieramy je aktualnym poglądem z orzecznictwa lub odnalezionym w Komentarzu. Na tapetę weźmiemy pracownika na urlopie, pracownicę w ciąży i na urlopie macierzyńskim, która przy okazji ostatnich zmian zyskała jeszcze większą ochronę, pracownika na zwolnieniu lekarskim itd. Wyjaśnimy jak naliczyć urlop pracownikowi, który uchyla się od przedstawienia świadectwa pracy z ostatniego zatrudnienia, kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu i co się bardziej opłaca pracodawcy: udzielić urlopu wypoczynkowego czy wypłacić ekwiwalent. Rozważymy czy możliwe jest zwolnienie, względnie wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom, którzy korzystają z urlopów czy zwolnień od pracy. Zajmiemy się również sytuacją pracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – nie tylko pod kątem dodatkowego urlopu. Pokażemy jak prezentuje się nowy poprawiony w 2023 roku urlop rodzicielski. Czy nowa regulacja dotycząca urlopu rodzicielskiego zachęci pracowników do wykorzystywania pełnych możliwości jakie dają zmienione przepisy. Omówimy w jaki sposób rodzice mogą dzielić się większym wymiarem urlopu, jaką część urlopu można wykorzystać później według nowych zasad i jak się ma do tego data 22 sierpnia 2023 roku. Pokażemy dwie zupełne nowości w Kodeksie pracy – urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Pracownik wykonujący pracę zdalną.
• kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi wyrażenia zgody na pracę zdalną;
• jak określić miejsce / miejsca pracy zdalnej. Praca zdalna a przyjazd do siedziby pracodawcy;
• czy pracodawca, u którego praca zdalna jest wykonywana tylko okazjonalnie musi ustalić regulamin pracy zdalnej;
• czy można, jeżeli tak to jak kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalną – kontrola w miejscu zamieszkania, kontrola trzeźwości;
• czy w regulaminie pracy zdalnej można ustalić obowiązek raportowania pracy wykonywanej zdalnie;
• biurko, krzesło, monitor co musi zapewnić pracodawca pracownikowi wykonującemu pracę zdalną;
• ryczałt 10, 100 czy 1000 złotych miesięcznie. Kto może kontrolować wysokość ustanowionego ryczałtu;
• jakie oświadczenia powinna zawierać umowa o wykonywanie pracy zdalnej lub aneks wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej, jakie oświadczenia składa pracownik, który otrzymał polecenie wykonywania pracy zdalnej, co powinna dodatkowo zawierać informacja o warunkach zatrudnienia pracownika wykonującego pracę zdalną;
• czy w świadectwie pracy umieszcza się informację o wykorzystanym przez pracownika wymiarze pracy zdalnej okazjonalnej, ile wynosi ten wymiar dla pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a ile dla pracownika, który zostanie zatrudniony od 1 lipca 2023 r.

2. Pracownik na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym i opiekuńczym. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
• co oznacza nabycie prawa do urlopu „z góry” i „z dołu”, kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu, w szczególności za czas przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym (w tym kilka razy przez część miesiąca) i urlopie wychowawczym, a kiedy urlop nalicza się proporcjonalnie (różnice obu metod);
• zatrudnienie na przełomie roku – jak rozliczyć urlop, jak prawidłowo wpisać w świadectwie ilość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego;
• urlop wypoczynkowy dla pracownika, który nie przedstawia „ostatniego” świadectwa pracy,
• pracownik po długim czasie przyniósł dokumenty, z których wynika wyższy wymiar urlopu – od kiedy należy przeliczyć urlop wypoczynkowy;
• urlop wypoczynkowy dodatkowy jako narzędzie mobilizujące pracowników do korzystania z urlopów wypoczynkowych zgodnie z KP, inne sposoby – ZFŚS i tzw. wczasy pod gruszą;
• udzielenie pracownikowi 1, 2, 4 godzin urlopu wypoczynkowego, co w przypadku gdy jedna z części urlopu nie będzie obejmowała 14 dni;
• czy pracodawca może zarządzić wykorzystanie urlopu przez wszystkich pracowników w określonym czasie – 2 tygodnie podczas wakacji, podczas przerw świątecznych itd.
• plan urlopów, a pracownik rozpoczynający pracę w trakcie roku, czy po wakacjach można zarządzić dodatkowe zaplanowanie urlopów przez pracowników;
• 30 września 2023 r. a zaległości urlopowe;
• czy pracownik na urlopie wypoczynkowym ma obowiązek odebrania telefonu od pracodawcy i co może zrobić pracodawca jeżeli pracownik będzie uchylał się od kontaktu;
• co się bardziej opłaca pracodawcy – wysyłać pracownika na urlop czy wypłacić ekwiwalent – czy świadczenia za te okresy się różnią, jak ustalić współczynnik urlopowy;
• ile czasu na skorzystanie z urlopu okolicznościowego – miesiąc, dwa, pół roku;
• czy pracownikowi, który otrzymał dofinansowanie na studia przysługuje urlop szkoleniowy w związku z sesją egzaminacyjną, jaki urlop szkoleniowy w przypadku studiów podyplomowych.
• nowy urlop w Kodeksie pracy – urlop opiekuńczy – uwarunkowania, wymiar, wniosek, odpłatność;
• nowe zwolnienie od pracy w Kodeksie pracy – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – uwarunkowania, wniosek, odpłatność, sposób udzielania.

3. Pracownica w ciąży:
• dokumentowanie stanu ciąży, kiedy powstają po stronie pracodawcy obowiązki,
• badania lekarskie pracownicy w ciąży – obowiązek zwolnienia z pracy,
• wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży a rodzaj umowy o pracę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracownicę,
• porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę a ciąża pracownicy,
• przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a wysokość ciąży,
• pracownica w ciąży a likwidacja stanowiska pracy,
• zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży,
• wypowiedzenie zmieniające a pracownica w ciąży,
• praca w godzinach nadliczbowych a pracownica w ciąży,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy a pracownica w ciąży,
• praca w porze nocnej pracownicy w ciąży.

4. Pracownik na zwolnieniu lekarskim:
• czy pracownik powinien zadzwonić do pracodawcy po tym jak otrzyma zwolnienie lekarskie, czy można zwolnić pracownika, który tego nie zrobi;
• czy pracownik powinien poinformować pracodawcę w sytuacji, gdy zapowiada się dłuższa nieobecność w pracy spowodowana chorobą;
• kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który był długotrwale nieobecny w pracy z powodu choroby, często korzysta ze zwolnień lekarskich;
• kiedy można zwolnić pracownika po 90 dniach, kiedy po 182 dniach, kiedy po 3 miesiącach korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, a kiedy zwolnienie nie będzie już możliwe;
• czy pracownik oczekując na przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego musi usprawiedliwiać swoją nieobecność w pracy, czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego;
• czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę z przyczyn niedotyczących pracowników, czy można doręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające;
• kontrola pracownika na zwolnieniu – czy jest możliwa bez uprzedniego poinformowania pracownika o zamiarze kontroli;
• czy można ukarać karą porządkową nieobecnego w pracy pracownika;
• jak należy postąpić jeżeli pracownik rozchorował się w trakcie udzielonego mu urlopu wypoczynkowego,
• choroba pracownika uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, niedopuszczenie pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy – jak rozwiązać umowę, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę za czas niewykonywania pracy;
• czy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne – po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni – kiedy wie, że pracownik nie będzie wykonywał już pracy.

5. Pracownik niepełnosprawny.
• czy lekki stopień niepełnosprawności daje pracownikowi jakieś uprawnienia w ramach zatrudnienia;
• urlop dla osoby niepełnosprawnej 10 czy 21 dni, dzień urlopu 7 czy 8 godzin;
• dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej – uwarunkowania prawne, kontynuacja orzeczenia, kiedy pracownik musi przedstawić „stare” orzeczenie, czy dodatkowy oznacza, że w pierwszym rzędzie musi być wykorzystany urlop „zwykły” wypoczynkowy;
• nabycie prawa do urlopu dodatkowego w trakcie roku kalendarzowego;
• ustalamy proporcjonalny urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej;
• urlop pracownika niepełnosprawnego – czy niewykorzystany przechodzi na nowy rok;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem czy należy przeliczyć urlop;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem jak potraktować pracę powyżej 7 godzin dziennie;
• jak wygląda wniosek urlopowy pracownika niepełnosprawnego;
• jak poprawnie wykazywać dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej na świadectwie pracy.

6. Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym i ojcowskim. Zwolnienie od pracy na opiekę.
• czy coś zmieni się w urlopach macierzyńskich po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw;
• urlop tacierzyński a urlop macierzyński;
• urlop tacierzyński a urlop ojcowski, zmiany przewidziane w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy i innych ustaw dot. urlopu ojcowskiego. Przepisy przejściowe;
• urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie;
• umowa na czas określony kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego;
• czy jest możliwa praca podczas urlopu macierzyńskiego;
• kto może wziąć urlop adopcyjny (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego);
• urlop rodzicielski – po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw. Jakie znaczenie ma data 22.08.2022 r. w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownikowi;
• pracownik złożył wniosek o udzielenie mu 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jak powinien postąpić pracodawca;
• podwyżki w pracy a osoba wracająca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
• w jakim okresie pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu – jak długo na 7/8 etatu i przez ile trwa ochrona przed wypowiedzeniem, czy podczas zatrudnienia można korzystać z obniżenia wymiaru etatu i ochrony wielokrotnie – na więcej niż jedno dziecko;
• czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy obniża wymiar urlopu wychowawczego;
• czy pracownika na urlopie wychowawczym można zwolnić z uwagi na likwidację stanowiska pracy, pracownik powracający do pracy po wychowawczym, a możliwość zwolnienia pracownika z uwagi na likwidację jego stanowiska pracy lub obsadzenie stanowiska przez innego pracownika;
• ułatwienia przy wyborze wariantu zwolnienia od pracy na opiekę wprowadzone ustawą z dnia 9.03.2023 r.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-10-2023Wrocław
17-10-2023Warszawa
24-10-2023Poznań
26-10-2023Kraków
14-11-2023Katowice
16-11-2023Gdańsk
21-11-2023Wrocław
21-11-2023Warszawa
05-12-2023Kraków
07-12-2023Poznań
12-12-2023Gdańsk
19-12-2023Warszawa
19-12-2023Wrocław

Zaufali nam: