Szkolenie online Prawo Pracy Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem w tym uprawnienia wynikające z dyrektywy work-life balance i ochrona sygnalistów

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy z czerwca 2022r. stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę na czas określony zyskają większe uprawnienia. Zmiany będą też dotyczyły m.in. większych uprawnień pracowników w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wymiar zwolnień od pracy ma być powiększony. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski będzie udzielany na zmienionych zasadach. Kodeks pracy ma być również wzbogacony o zupełnie nową regulację prawną dotyczącą urlopów opiekuńczych.

Podczas szkolenia zostaną również omówione założenia projektu ustawy z kwietnia 2022r. dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa tzw. sygnalistów.
Warsztat ma też na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach poszerzą wiedzę w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku). Nie zabraknie również wyjaśnienia jak wygląda usprawiedliwianie nieobecności podczas izolacji kwarantanny oraz jakie są możliwości kontroli przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego pracownika.

1. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy z czerwca 2022 r. wdrażający dyrektywę work life balance w tym:
• – zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony,
• – zmiany w zakresie uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
• – znowelizowana treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
• – dodatkowe uprawnienia w zakresie zwolnień od pracy,
• – przyznanie pracownikom prawa do urlopu opiekuńczego,
• – zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

2. Założenia projektu ustawy z kwietnia 2022 r. w sprawie sygnalistów w tym w szczególności:
• kwestia naruszenia prawa zdefiniowana w projekcie ustawy,
• omówienie kręgu podmiotów objętych ochroną projektowanych przepisów,
• wyłączenia spod zakresu działania ustawy,
• zasady odpowiedzialności sygnalisty,
• anonimizacja danych osobowych,
• zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalisty,
• procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,
• termin wejścia w życie przepisów w odniesieniu do poszczególnych kategorii pracodawców,
• odpowiedzialność za naruszenie przepisów o sygnalistach w projekcie ustawy.

3. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania go u poprzedniego pracodawcy.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

4. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• rozliczanie urlop z dołu,
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

5. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
• realizacja wymogu zaplanowania co najmniej 14 dniowej części,
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
• urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

6. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

7. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.

8. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy a poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,
• zwolnienia lekarskie, z uwzględnieniem kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawcę,
• izolacja, kwarantanna – usprawiedliwienie nieobecności w pracy, praca zdalna podczas izolacji lub kwarantanny,
• zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,
• zwolnienia lekarskie,
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
• zwolnienia od pracy związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
• zwolnienia od pracy działaczy związkowych,
• zwolnienia od pracy społecznego inspektora pracy,
• zwolnienia od pracy honorowych krwiodawców,
• zwolnienia od pracy aplikantów i doktorantów.

9. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień od pracy,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień od pracy,
• umowa lojalnościowa,
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

10. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

11. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
• maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego ,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

12. Urlop ojcowski:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• podział urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

13. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny pracy,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy

23-08-2022Online
20-09-2022Online
25-10-2022Online

Zaufali nam: