Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej w świetle regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych oraz działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach branży budowlanej, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem regulacji nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, właściwego dla firm branży budowlanej oraz wszystkich innych podmiotów wykonujących projekty (kontrakty) długoterminowe. Podczas szkolenia zaprezentowane będą wszystkie zmiany w KSR 3 przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości na przestrzeni ostatnich lat oraz omówiona będzie ich praktyczna implementacja.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – jak rozumieć i interpretować zapisy KSR 3?

2. Kontrakty długoterminowe z punktu widzenia systemu rachunkowości – specyfika i wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników.

3. Potrzeby informacyjne zarządzania kontraktami długoterminowymi a system informacyjny rachunkowości:
a) wewnętrzni odbiorcy informacji,
b) zakres informacji niezbędnych dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości
c) sprawozdawczość finansowa.

4. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej:
a) Ustawa o rachunkowości
b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

5. MSSF 15 – nowe podejście do ujęcia przychodów i jego wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych
a) cel i zakres MSSF 15
b) podstawowe definicje
c) identyfikacja umowy z klientem
d) identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczeń
e) ustalenie ceny transakcyjnej
f) alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń
g) ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy
h) prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach wg MSSF 15

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – podstawa zasad rachunkowości kontraktów długoterminowych w Polsce:
a) cel i zakres Standardu
b) podstawowe definicje
c) przedmiot i zakres aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018 r.

7. Co to jest globalny budżet przychodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy?

8. Łączenie i dzielenie umów budowlanych i ujęcie w systemie rachunkowości – aneksy, umowy dodatkowe, zmiany umów, itp.

9. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej – rola działów księgowości oraz pionów technicznych realizujących umowę w tym procesie.

10. Przychody z kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

11. Premie, sumy zatrzymane, zaliczki, roszczenia i kary umowne – ujęcie i wycena.

12. Koszty kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

13. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie.

14. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych.

15. Wewnętrzne ceny transferowe i ich wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych – case study.

16. Odroczony podatek dochodowy w kontraktach długoterminowych.

17. Prezentacja i ujawnianie informacji – zmiany we wzorze sprawozdania finansowego.

18. Rozwiązania techniczno – organizacyjne stosowania KSR 3.

19. Ewidencja księgowa kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych – propozycje zmian w Zakładowym Planie Kont uwzględniających nowe regulacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3.

20. Wpływ na wynik finansowy szczególnych regulacji rachunkowości w obszarze wyceny kontraktów długoterminowych – kompleksowy przykład objaśniający.

21. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-10-202408-10-2024Warszawa

Zaufali nam: