Szkolenie online Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów. 

Cel szkolenia

• Przedstawienie najważniejszych metod rozwiązywania problemów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
• Ukazanie możliwości diagnozy kondycji finansowej i przewidywania trudności finansowych.
• Wyjaśnienie zasad stosowania analiz rentowności.
• Prezentacja instrumentów, umożliwiających sterowanie płynnością finansową
• Przedstawienie metod planowania operacyjnego i finansowego.
• Ukazanie zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych.
• Wyjaśnienie zagadnień związanych z ryzykiem finansowym.
• Wprowadzenie w problematykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Metodyka szkolenia

Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego.
Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

Program szkolenia

I. Operacyjne analizy rentowności

1. Wprowadzenie do analiz finansowych jako instrumentu zarządzania.

2. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?

3. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych firmy oraz dla poszczególnych obiektów (usług, kontraktów, produktów, klientów)?

4. Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

5. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

6. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

7. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

II. Zarządzanie płynnością finansową

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Pomiar płynności finansowej (analiza płynności w ujęciu statycznym i ujęciu dynamicznym, wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

5. Zarządzanie zapasami – jak ustalić optymalny poziom zapasów?

6. Zarządzanie należnościami (polityka kredytu kupieckiego, szacowanie kosztu kredytu handlowego).

III. Budżetowanie jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego

1. Kryteria wyodrębniania jednostek biznesowych i ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Jak wygląda proces budżetowania w praktyce.

4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.

5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.

6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego pro forma (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.

7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.

IV. Długoterminowe planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

1. Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli.

2. Planowanie finansowe a budżetowanie w kontekście wartości przedsiębiorstwa.

3. Metody szacowania przepływów pieniężnych:
a) Jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow).
b) Jak prognozować wolne przepływy pieniężne (free cash flow).

4. Szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) i jej wpływ na finansową ocenę przedsiębiorstwa i realizowanych projektów.

5. Kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania – obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców), obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji).

6. Wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC).

7. Projekcje finansowe przy wykorzystaniu wskaźników finansowych.

V. Ocena projektów inwestycyjnych w długim okresie

1. Generalne zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (separowalność, koszty zapadłe itp.).

2. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności).

4. Kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych.
a) Proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu ARR, prosty okres zwrotu PP),
b) Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych (zdyskontowany okres zwrotu DPP, wartość bieżąca netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, indeks zyskowności PI).

5. Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych (metody pośrednie i bezpośrednie).

VI. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

1. Nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu.

2. Podstawy zarządzania przez wartość (value-based management).

3. Projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa.

4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (majątkowe, dochodowe).

5. Mierniki kreowania wartości (ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana).

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

 

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-10-202311-10-2023Online

Zaufali nam: