Szkolenie online Podatek VAT 2024 w sektorze publicznym – transakcje zakupowe i sprzedażowe najczęściej występujące w organach władzy publicznej

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT w sektorze publicznym. Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najczęściej występujących transakcji zakupowych i sprzedażowych realizowanych przez organy władzy publicznej, z uwzględnieniem specyfiki i wymogów prawnych, a także praktycznych aspektów ich rozliczania. Uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające na prawidłowe interpretowanie i stosowanie przepisów VAT, co pozwoli na minimalizację ryzyka podatkowego oraz zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej.

Program szkolenia

Specyfika podatku VAT w sektorze publicznym

1. Najbardziej typowe transakcje sprzedażowe i zakupowe w sektorze publicznym.
2. Status podatnika VAT w sektorze publicznym (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie).
3. Podmioty zwolnione podmiotowo (limit obrotu 200 000 zł netto).
4. Wiarygodność kontrahenta sprzedawcy i nabywcy jako istotny element transakcji (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT i zachowania bezpieczeństwa podatkowego).
5. Jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?
6. „Biała lista” rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę, siedzibę, nr KRS/CEiDG, numer rachunku bankowego a także informacje o podatnikach, którzy utracili status VAT czynnego, podatnikach, którym odmówiono rejestracji oraz, których przywrócono do rejestru.
7. Sankcje związane z „białą listą” (brak statusu podatnika VAT czynnego, zapłata na innych rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze).
8. Kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT?
9. Co jest a co nie jest działalnością gospodarczą?
10. Działalność statutowa a podatek VAT?
11. Czynności cywilnoprawne, czy zawsze podlegają VAT?
12. Kwota netto i kwota brutto na umowie i fakturze (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania).
13. Stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie).
14. Na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy.
15. Split payment – metoda podzielonej płatności (kiedy należy zastosować, jak oznaczyć fakturę, jak dokonać płatności).

Sprzedaż – podatek VAT należny

1. Dokumentowanie transakcji sprzedażowych:
a) dokumenty transakcyjne szczególne z punktu widzenia sektora publicznego,
b) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe, faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa (nowe rozwiązania, tj. brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w określonych sytuacjach),
e) faktura uproszczona,
f) dokument pro forma,
g) likwidacja faktur wewnętrznych,
h) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
i) efakturowanie (refaktura),
j) duplikat faktury, elementy konieczne faktury,
k) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
l) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
m) wystawienie faktury po terminie,
n) refakturowanie usług, data sprzedaży na fakturze,
o) czynności złożone, czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
p) kwalifikacja czynności głównej (dominującej) w ramach świadczenia kompleksowego,
q) faktura a paragon,
r) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
s) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach, kiedy trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
t) w jakich przypadkach można anulować fakturę?
u) kiedy wystawić tzw. korekta do zera?
v) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie),
w) faktury zdigitalizowane (np. skan),
x) elektroniczne fakturowanie (zwykła faktura elektroniczna a faktura w KSeF),
y) faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF):
– KSeF – dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.,
– KSeF – obowiązkowy w sektorze publicznym:
• od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,
• dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.,
• dostosowanie terminów w zakresie odroczenia niektórych innych rozwiązań,
• dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
• utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
• utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF,
z) wdrożenie w okresie przejściowym tzw. „trybu offline” możliwego do stosowania przez wszystkich podatników,
aa) uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury,
bb) wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług,
cc) zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR),
dd) zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w formie dotychczasowej,
ee) jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
ff) treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
gg) prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne),
hh) numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
ii) konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
jj) jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?
2. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) data wystawienia faktury w KSeF,
b) terminy wystawiania faktur,
c) przesłanie faktury do KSeF,
d) autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
g) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
h) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia,
i) tryby awaryjne w KSeF: niedostępność KSeF, awaria KSeF z winy fiskusa, awaria KSeF z winy podatnika,
j) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.
3. Rozliczanie transakcji sprzedażowych (VAT należny):
a) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe,
b) zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
c) data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa,
g) jak powstaje obowiązek podatkowy dla transakcji najczęściej dokonywanych w sektorze publicznym?
h) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
i) ogólne zasady rozliczania transakcji międzynarodowych (WDT, eksport towarów, eksport usług).

Zakupy – podatek VAT naliczony

1. Odliczanie podatku VAT w sektorze publicznym:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową, fakturą elektroniczną oraz fakturą z KSeF,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) odliczanie w przypadku z nieprawidłowo wystawionych faktur,
d) usługi gastronomiczne a odliczenie podatku VAT,
e) usługi noclegowe, kiedy możemy odliczyć?
f) zakupy (faktury) do aktywności statutowej i zwolnionej z VAT (prewspółczynnik i współczynnik),
g) zmiany dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku VAT:
– podniesienie z 500 zł do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
– brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej,
h) terminy odliczenia,
i) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
j) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
k) odliczenie podatku VAT z faktury zaliczkowej,
l) import usług – jak rozliczyć podatek VAT?
m) zakupy towarów od kontrahentów zagranicznych WNT i import towarów- jak rozliczyć podatek VAT?
n) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
o) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
p) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
q) kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
r) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
s) jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

Ewidencja VAT (JPK_VAT) w sektorze publicznym:

1. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.
2. Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT.
3. Forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny.
4. Ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
5. Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi oraz rodzaje transakcji (GTU oraz klasyfikacja rodzaju transakcji).
6. Klasyfikacja dowodów księgowych wprowadzanych do ewidencji VAT (JPK_VAT).
7. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej.
8. KSeF a dokumentowanie w JPK_VAT:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi,
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) spójność JPK_VAT z KSeF,
f) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_VAT,
g) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
h) czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF.

Sankcje podatkowe i rodzaje kar za błędne rozliczenie podatku VAT w sektorze publicznym

1. Odsetki od zaległości podatkowych (50%, 100%, 150% dla podatku VAT).
2. Sankcje za faktury wadliwe i nierzetelne.
3. Sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”.
4. Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%, 20% i 30% zaniżenia.
5. Sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku „pustych faktur”.
6. Skutki za wskazanie lub zapłatę na błędny numeru rachunku bankowego (spoza „Białej listy”).
7. Sankcje wynikające z KSeF (sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF).

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
23-09-2024Online
25-10-2024Online
20-11-2024Online
13-12-2024Online

Zaufali nam: