Szkolenie online VAT 2023 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane projekty.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. podatku VAT

Program szkolenia

I. Projekt nowelizacji SLIM VAT 3:

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

2. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).

3. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.

4. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

5. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

6. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

7. Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

8. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

9. Wprowadzenie zmian w zakresie WIS, WIA.

10. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

11. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

12. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.

13. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

14. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.

II. Nowelizacja SLIM VAT 2 wprowadzona 1.10.2021 roku:

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

2. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

6. Rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

7. Zapłata KRUS z rachunku VAT.

8. Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.

9. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

10. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.

11. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.

12. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług).

13. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług).

14. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

III. Nowelizacja SLIM VAT 1 wprowadzona 1.01.2021 roku:

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020/2021 r.:
• przyczyna korekty a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus,

2. Korygowanie transakcji a faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e Faktur (uproszczenie korekty in minus).

3. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

4. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
a) opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
b) nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku.

5. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
a) ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 r. – jak ustalić prawidłowo moment otrzymania faktury?
b) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można odliczyć VAT od 2021 r.
c) możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych od 2021 r. – w jakich przypadkach będzie możliwe?

6. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

7. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

8. Korekta przepisów dotyczących zasad wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) od 2021 r.:
a) ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
b) ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.

9. Pozostałe zmiany przepisów w ramach pakietu SLIM VAT 1 od 2021 r.:
a) uporządkowanie przepisów dotyczących zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych,
b) odniesienie przepisów Ordynacji podatkowej do kary pieniężnej nakładanej za błędy w JPK_VAT,
c) doprecyzowanie przepisów dotyczących braku możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów,
d) porządkujące zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania.

IV. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym od 1 stycznia 2022 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.

8. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

9. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

10. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

11. Faktury korygujące w KSeF.

12. Nota korygująca a KSeF.

13. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.

14. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.

15. Dostęp do faktur w KSeF.

16. Uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury.

17. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

18. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

V. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

1. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.

2. Likwidacja oznaczeń MPP.

3. Modyfikacja kodu TP dla sektora publicznego.

4. Dla kogo nowe kody WSTO_EE i IED?

5. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust.

19 a ustawy dokumentem „WEW”.

6. Nowa wersja schematy od 1 stycznia 2022 r.

VI. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

2. Media i usługi komunalne a szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

3. Najem, dzierżawa a obowiązek podatkowy w VAT.

4. Odliczenie podatku VAT (wymogi formalne).

5. Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
14-04-2023Online
17-05-2023Online
14-06-2023Online

Zaufali nam: