Szkolenie online Assessment Center i Development Center

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR przygotowujący się do pełnienia roli asesorów oraz osoby odpowiedzialne za procesy selekcji i rekrutacji a także rozwoju talentów w organizacji.

Cel szkolenia

Praktyka i ćwiczenia (maksimum pracy warsztatowej i minimum teorii) celem przygotowanie Uczestników do pełnienia roli asesora podczas sesji Assessment Center i Development Center. Trzydniowe szkolenie daje przestrzeń do nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia sesji AC/DC oraz pełnienia efektywnie roli asesora, pisania raportów i udzielania informacji zwrotnej. Szkolenie zawiera pakiet niezbędnych, nowatorskich, sprawdzonych metod tworzenia narzędzi asesorskich, które są stosowane podczas sesji AC/DC.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:
• Zasadach i metodach prowadzenia badania AC/DC.
• Różnicach między AC i DC.
• Rodzajach zadań wykorzystywanych podczas sesji AC/DC.
• Elementach składowych raportu podsumowującego badania.
• Zasadach i metodach udzielania informacji zwrotnej uczestnikom badania AC/DC.

Uczestnicy nabędą umiejętności:
• Diagnozy kompetencji zgodnie z metodologią AC/DC.
• Przygotowania i przeprowadzenia wywiadu kompetencyjnego dla potrzeb sesji AC/DC.
• Zdefiniowania zasad i założeń prowadzenia sesji AC/DC.
• Przygotowania raportu podsumowującego sesje diagnostyczną.
• Udzielania informacje zwrotne uczestnikom sesji.

Uczestnik będzie potrafił:
• Zdefiniować elementy składowe sesji AC/DC.
• Aktywnie uczestniczyć i notować wskaźniki behawioralne podczas sesja AC/DC.
• Zdefiniować sposoby i metody wyciągania wniosków z obserwacji zachowań behawioralnych .
• Przygotować elementy składowe raportu podsumowującego badanie diagnostyczne.
• Przygotować się do udzielenie informacji zwrotnej dla uczestnika.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• prezentacja multimedialna.

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje o metodologii AC/DC:
• Zasady i wytyczne metody AC/DC.
• AC/DC jako zintegrowana metoda oceny kompetencji.
• Różnice między AC a DC.
• Korzyści i ograniczenia metody.
• Trafność prognostyczna metody na tle innych dostępnych metod.

2. Kompetencje jako podstawa metody AC/DC:
• Rola i znaczenie kompetencji dla stosowania metody.
• Czym są kompetencje?
• Techniki tworzenia kompetencji użyteczne z punktu widzenia metody AC/DC.
• Rodzaje kompetencji, jakie kompetencje można weryfikować podczas sesji?
• Tworzenie kompetencji: definicje oraz poziomy – praktyczne podejście do zagadnienia:
– definicje kompetencji,
– opracowanie wskaźników kompetencji,
– poziomowanie kompetencji,
– najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.

3. Przygotowania do sesji AC/DC:
• Poznanie założeń projektowych.
• Dobór zadań i macierz kompetencji:
– rodzaje zadań i ich wybór w kontekście danych kompetencji
– tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i Uczestników – zasady i praktyczne wskazówki,
– przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.
– tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji,
– wybór testów
– kompetencje do zbadania podczas wywiadu
• Narzędzia wspierające obserwację (arkusze obserwacyjne, instrukcje).
• Zasady przygotowania harmonogramu dla asesora/uczestnika.
• Logistyka i organizacja prowadzenia sesji.
• Kalibracja asesorów (spotkanie przed sesją).

4. Wywiad kompetencyjny – element składowy AC/DC:
• Zasady i metody przygotowania i prowadzenia wywiadu kompetencyjnego na sesje AC/DC.
• Rola i techniki tworzenia pytań behawioralnych w tym ćwiczenie metody STAR.
• Budowa przykładowych pytań do analizy poziomu rozwoju poszczególnych kompetencji.
• Scenariusz wywiadu kompetencyjny AC/DC.

5. Realizacja sesji AC/DC:
• Komunikacja podczas sesji AC/DC – rola asesora i określenie zasad pracy.
• Sposoby i techniki uczestnictwa w sesji – prowadzenie notatek/ obserwacji i uzupełnianie karty oceny.
• Zadania i ich podział w trakcie realizacji sesji AC/DC.
• Błędy w ocenie – metody minimalizacji podczas diagnozy kompetencji.

6. Podsumowanie sesji AC/DC:
• Narada asesorów:
– rola asesora prowadzącego, rola asesorów
– zasady wyznaczania wyników badania
– zasady współpracy – przebieg, cele
• Konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
– co powinien zawierać raport?
– jak dokonywać opisu uczestnika?
– na co zwracać szczegółową uwagę?

7. Informacja zwrotna po sesji AC/DC:
• Zasady przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas spotkania feedbackowego.
• Ćwiczenie technik przekazywania informacji zwrotnej.
• Praktyczne porady związane ze spotkaniem feedbackowym w tym rozmowa z tzw „trudnym” uczestnikiem.
• Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-06-202421-06-2024Online
22-07-202424-07-2024Online
16-09-202418-09-2024Online

Zaufali nam: