Szkolenie online Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Magdalena Mirowska – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo-księgowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków, księgowości i finansów. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie, przygotowanie merytoryczne prowadzonych zajęć, jasne i zrozumiałe przekazywanie treści, poparte praktycznymi przykładami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia amortyzacji.

Korzyści dla Uczestników

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie amortyzacji , a w szczególności w zakresie:
• Zasad amortyzacji bilansowej
• Naliczenia amortyzacji dla celów podatkowych
• Różnicy w sposobie naliczania amortyzacji zgodnie z MSR

Forma szkolenia

• szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie,
• wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe,
• konsultacje z trenerem.

Program szkolenia

1. Pojęcie oraz zakres środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

2. Amortyzacja środków trwałych wg prawa bilansowego:
a) identyfikacja składników rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji,
b) części składowe (komponenty) rzeczowych aktywów trwałych,
c) pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych,
d) ujęcie kosztów amortyzacji w księgach rachunkowych jednostki,
e) wartość podlegająca amortyzacji,
f) ustalenie okresu amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz jego późniejsza weryfikacja,
g) korekta wartości podlegającej amortyzacji,
h) przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych,
i) ulepszenie składnika rzeczowych aktywów trwałych, przyłączenie lub odłączenie części składowych,
j) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych,
k) pozostałe czynniki wpływające na zmianę wartości podlegającej amortyzacji,
l) ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
m) amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych według uregulowań zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości:
• metody amortyzacji bilansowej,
• metody amortyzacji podatkowej,
• metoda liniowa,
• metoda sezonowa,
• metoda degresywna,
• metoda indywidualna,
• amortyzacja jednorazowa środków trwałych o niskiej wartości początkowej,
• korekta amortyzacji.

3. Zasady amortyzacji podatkowej:
a) amortyzacja liniowa,
b) amortyzacja degresywno liniowa,
c) ulgi podatkowe,
d) amortyzacja jednorazowa dla wszystkich podatników,
e) amortyzacja jednorazowa dla małych podatników.

4. Amortyzacja według MSR 16:
a) zasady amortyzacji bilansowej wg MSR,
b) przedmiot amortyzacji,
c) zasady ustalania amortyzacji,
d) ustalenie okresu użytkowania składnika aktywów,
e) wybór odpowiedniej metody amortyzacji,
f) metoda liniowa,
g) metoda quasi-degresywna (quasi-liniowa),
h) metoda degresywna – sumy numerów okresów, gdy okresem jest rok,
i) metoda bazująca na jednostkach produkcyjnych,
j) weryfikacja amortyzacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-10-2023Online
21-11-2023Online
19-12-2023Online

Zaufali nam: