Amortyzacja środków trwałych według zasad prawa bilansowego, podatkowego i MSR

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia amortyzacji.

Korzyści dla Uczestników

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie amortyzacji , a w szczególności w zakresie:
• Zasad amortyzacji bilansowej
• Naliczenia amortyzacji dla celów podatkowych
• Różnicy w sposobie naliczania amortyzacji zgodnie z MSR

Forma szkolenia

• szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie,
• wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe,
• konsultacje z trenerem.

Program szkolenia

1. Pojęcie oraz zakres środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

2. Amortyzacja środków trwałych wg prawa bilansowego:
a) identyfikacja składników rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji,
b) części składowe (komponenty) rzeczowych aktywów trwałych,
c) pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych,
d) ujęcie kosztów amortyzacji w księgach rachunkowych jednostki,
e) wartość podlegająca amortyzacji,
f) ustalenie okresu amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz jego późniejsza weryfikacja,
g) korekta wartości podlegającej amortyzacji,
h) przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych,
i) ulepszenie składnika rzeczowych aktywów trwałych, przyłączenie lub odłączenie części składowych,
j) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych,
k) pozostałe czynniki wpływające na zmianę wartości podlegającej amortyzacji,
l) ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
m) amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych według uregulowań zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości:
• metody amortyzacji bilansowej,
• metody amortyzacji podatkowej,
• metoda liniowa,
• metoda sezonowa,
• metoda degresywna,
• metoda indywidualna,
• amortyzacja jednorazowa środków trwałych o niskiej wartości początkowej,
• korekta amortyzacji.

3. Zasady amortyzacji podatkowej:
a) amortyzacja liniowa,
b) amortyzacja degresywno liniowa,
c) ulgi podatkowe,
d) amortyzacja jednorazowa dla wszystkich podatników,
e) amortyzacja jednorazowa dla małych podatników.

4. Amortyzacja według MSR 16:
a) zasady amortyzacji bilansowej wg MSR,
b) przedmiot amortyzacji,
c) zasady ustalania amortyzacji,
d) ustalenie okresu użytkowania składnika aktywów,
e) wybór odpowiedniej metody amortyzacji,
f) metoda liniowa,
g) metoda quasi-degresywna (quasi-liniowa),
h) metoda degresywna – sumy numerów okresów, gdy okresem jest rok,
i) metoda bazująca na jednostkach produkcyjnych,
j) weryfikacja amortyzacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-06-2024Warszawa
23-08-2024Warszawa
17-10-2024Warszawa
20-12-2024Warszawa

Zaufali nam: