Szkolenie online Prawo Pracy
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku. Kompendium wiedzy – od zatrudnienia do zwolnienia.

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Jak dostosować dokumentację pracowniczą do zmian przewidzianych w nowelizacjach Kodeksu pracy (praca zdalna, kontrola trzeźwości, work life balance) Najważniejsze orzeczenia Izby Pracy Sądu Najwyższego. Na co powinni w 2023 roku zwrócić uwagę pracodawcy, aby nie znaleźć się z pracownikiem w sądzie pracy?

Rok 2023 jest rokiem rewolucyjnych zmian w prawie pracy, w tym przede wszystkim regulacji kodeksowej – Kodeks pracy. Niektóre z instytucji pojawiły się w kodeksowym porządku prawnym po raz pierwszy (praca zdalna, kontrola trzeźwości pracownika, zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy), a inne podlegają gruntownym zmianom (zatrudnienie terminowe, w szczególności umowa na okres próbny, informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia). Co istotne wszyscy pracodawcy muszą zmierzyć się z koniecznością dostosowania dokumentacji pracowniczej do obowiązujących przepisów. Pracodawcy nie będą mogli zakazać pracownikom dodatkowego zatrudnienia chyba, że zostanie zawarta z pracownikiem umowa o zakazie konkurencji. Czy pracodawcy przestaną bać się zapisu o odszkodowaniu płaconym w zamian za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej? Omówione zostaną również inne pojęcia takie jak np. monitoring, termin, odprawa. Zebrana zostanie cała istotna wiedza dotycząca wybranych. Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentację będzie sporządzać i/lub przechowywać (gdzie, przez jaki okres czasu) pracodawca w związku z kontrolą trzeźwości pracownika. Omówione zostaną wybrane problemy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2023 r. O ile ustawodawca nie określa choćby przykładowych przyczyn rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, o tyle wskazuje w znowelizowanych przepisach jakie nie mogą być przyczyny wypowiedzenia i/lub rozwiązania umowy z pracownikiem. Poznamy wady i zalety zatrudnienia niepracowniczego w 2023 roku – na podstawie dobrych źródeł wiedzy. Na koniec uczestnicy poznają tematy, które zaprzątały Sędziów Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i jak mają się one do codziennej praktyki w działach personalnych, w szczególności omówione zostaną błędy, które mogą zaprowadzić pracodawcę do sądu pracy. 

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Pojęcia, które powinna znać każda osoba zatrudniona w dziale kadr/hr.
forma pisemna, forma dokumentowa, forma elektroniczna, postać papierowa i postać elektroniczna – jakie dokumenty pracownicze w jakiej formie lub postaci – przeglądamy Kodeks Pracy (KP), w tym zmiany przewidziane w Nowelizacjach (ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).;
monitoring – wizyjny oraz inne formy monitoringu, w tym kontrola osobista pracownika – kiedy kontrola pracownika wymaga stosownej regulacji regulaminowej, uprzedzenia pracownika itp., który przepis traktuje o dopuszczalności przeszukania pracownika, czy zapis z kamery może być dowodem wcześniejszego opuszczenia pracy przez pracownika;
zadośćuczynienie i odszkodowanie – jakie przepisy i w jakich sytuacjach przewidują odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pracownika – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
termin to pojęcie często występujące w KP – skąd w ogóle wiadomo jak liczyć terminy i kiedy można sięgać do Kodeksu cywilnego a kiedy najlepiej o nim zapomnieć, specyfika liczenia terminów przy limitach umów na czas określony, terminu w jakim można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, długości nieobecności w kontekście proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego;
odprawa – dla powołanego do służby wojskowej (po wejściu w życie ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny), emerytalna i rentowa, pośmiertna, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.

2. Dokumentacja pracownicza i zatrudnianie pracowników w 2023 r.
• jakie zmiany przewidziano w rozporządzeniach wykonawczych – m.in. w sprawie dokumentacji pracowniczej czy w sprawie świadectwa pracy.
• zatrudnienie przez Internet, jak krok po kroku zatrudnić pracownika na odległość i nie popełnić przy tym wykroczenia;
nowe wymogi w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP – czyli jak krok po kroku przygotować informację dla pracownika do umowy o pracę zgodną z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Czy wejście w życie Ustawy oznacza konieczność dostosowania informacji według zmienionych przepisów do wszystkich zatrudnionych pracowników?;
umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji – jakie wyzwania stawia przed pracodawcami zmiana Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r. – uwarunkowania zatrudniania na 3 miesięczny okres próbny, przedłużenie i wydłużenie okresu próbnego, ponowne zatrudnienie pracownika a okres próbny, okres próbny po umowie na czas nieokreślony, omówienie nowego wzoru umowy;
umowa na czas określony – czy coś jeszcze różni ją od umowy bezterminowej, czy w ogóle warto jeszcze zawierać po zmianie przepisów,
umowa o zakazie konkurencji – czy pracodawcy, po wejściu w życie ustawy z 9 marca 2023 r., powinni przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, a jeżeli tak to kiedy, co to oznacza, że pracownik posiada ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, najważniejsze klauzule umowy o zakazie konkurencji takie jak okres obowiązywania zakazu, zakres przedmiotowy, możliwość „wyjścia” przez pracodawcę z umowy, kary umowne, odszkodowanie należne pracownikowi;
zatrudnienie niepracownicze – zatrudnienie na umowę zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło – co wiemy w 2023 roku o zaletach i zagrożeniach podpisania tego typu umów;
dokumentacja pracownicza z badania stanu trzeźwości – protokół sporządzany przez pracodawcę, protokół sporządzany przez Policję, informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy, zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej – gdzie i przez jaki okres przechowywać dokumenty związane z kontrolą stanu trzeźwości.

3. Rozwiązywanie umów o pracę w 2023 r.
rozwiązanie umowy o pracę za pomocą środków porozumiewania się na odległość – jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę przy użyciu maila, wideokonferencji, smsa.
przyczyna rozwiązania umowy o pracę – umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony – co może być przyczyną, a co nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, kiedy należy bezwzględnie podać przyczynę a kiedy musimy ją wskazać na żądanie pracownika – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w projektach zmian ustawy Kodeks pracy (ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw);
kryteria doboru pracownika do zwolnienia – kiedy pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno wskazywać na kryteria doboru pracowników do zwolnienia, jakie mogą to być kryteria, czy kryterium może być przydatność pracownika do pracy w zmienianej organizacji, jak przeprowadzić ocenę pracowników wobec przyjętych kryteriów, czy ocena podlega ujawnieniu zwalnianemu pracownikowi, kiedy i w jakiej formie;
okres wypowiedzenia – co wolno stronom stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, jak skrócić i przedłużyć okres wypowiedzenia i kiedy się to opłaca, czy wolno cofnąć oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji gdy pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy;
rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika czyli o czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, limity zależne od wielkości zatrudnienia, jakie umowy wliczają się do limitów, zwolnienia co miesiąc – pilnowanie limitów, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające a limity, co oznacza dla pracodawcy przekroczenie limitu połączone z brakiem wdrożenia procedury zwolnień grupowych.

4. Przypadki, którymi zajmował się Sąd Najwyższy w Izbie Pracy w 2022 roku. Omówienie wybranych wypowiedzi Sądu Najwyższego zawartych w uchwałach, wyrokach i postanowieniach tegoż Sądu.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-10-2023Online
20-11-2023Online
18-12-2023Online

Zaufali nam: