Prawo Pracy Akta osobowe oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach prawnych w 2023 roku

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w szczególności prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych (nowa informacja o warunkach zatrudnienia, nowe wnioski np. o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, dokumenty związane z pracą zdalną, nowa część akt „E”, nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy), a także omówiona zostanie dokumentacja wykorzystywana przy pracy zdalnej i związana z tematem prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, zakaz dodatkowego zatrudnienia, a zakaz konkurencji, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę.

Adresaci szkolenia

Osoby z krótkim stażem pracy lub osoby, rozpoczynające pracę w dziale kadr/ HR, osoby powracające do pracy np. po dłuższych nieobecnościach zw. z macierzyństwem. Również osoby, które nigdy nie uczestniczyły w szkoleniu Akademia Kadr w edycjach poprzednich.

Program szkolenia

1. Dokumentacja pracownicza, w tym prowadzenie akt osobowych w 2024 r.:
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy;
• Kiedy i jak w praktyce stosować 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?;
• Kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• Jak prawidłowo wypełnić obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• Ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych;
• Jakie dokumenty w części A,B,C,D i E akt osobowych po zmianach przepisów; czy każdy pracodawca musi mieć część E w aktach osobowych?;
• Czy ma sens dzielenie poszczególnych części akt osobowych na mniejsze części: A1, A2, A3 itd.;
• Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru, jaki czas ma pracodawca na aktualizację informacji w przypadku „starych pracowników”;
• Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w „metalowej szafie”;
• wniosek pracownika o zatrudnienie na czas nieokreślony – w jakim terminie i co odpowiedzieć?
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania;
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania;
• Dokumentacja w pracy zdalnej – omówienie wzorów;
• Dokumentacja przy kontroli trzeźwości pracowników – omówienie wzorów;

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie w 2024 r.:
• rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę;
• kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny;
• poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną;
• umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy;
• pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć;
• kiedy należy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę aby nie popełnić wykroczenia;
• jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania;
• jak poprawnie określić miejsce (miejsca) pracy;
• umowa o pracę niepełnoetatowca, co z zapisem o wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe;
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia;
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków;
• umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych;
• zakaz dodatkowego zatrudnienia w umowie o pracę;
• zakaz konkurencji w umowie o pracę;

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy w 2024 r.:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w jakiej formie powinno być zawarte porozumienie stron i jakie powinno zawierać postanowienia – czy tylko dotyczącej samego rozwiązania umowy o prace?;
• uwarunkowania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia;
• kiedy pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?;
• co pomaga, a co przeszkadza w rozwiązywaniu umów z pracownikami (system ocen, zakres obowiązków, kary porządkowe, rozmowy dyscyplinujące, obniżenie premii jako forma zwrócenia uwagi, plan naprawczy)
• utrata zaufania, częste nieobecności w pracy, zbyt wolne tempo pracy, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• czy i kiedy opłaca się skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę?;
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków – jak przygotować dyscyplinarkę,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy w 2024 r. – zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy po zmianach w 2023 r. – gdzie go znaleźć;
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu, a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• jak postąpić, gdy pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy;
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę;
• jak prawidłowo wskazać informacje o urlopie wykorzystanym przez pracownika niepełnosprawnego;
• kiedy należy wskazać w świadectwie pracy przyczynę rozwiązania umowy o pracę;
• pouczenia w świadectwie pracy;
• informacja o egzekucji komorniczej w świadectwie pracy;
• jak postąpić w przypadku otrzymania od pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy – terminy;
• jak postąpić w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy odwołania pracownika od wypowiedzenia (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia) – terminy;


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademia w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-07-2024Wrocław
19-08-2024Poznań
26-08-2024Gdańsk
11-09-2024Kraków
16-09-2024Warszawa
23-09-2024Wrocław
16-10-2024Poznań
21-10-2024Gdańsk

Zaufali nam: