Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług

Cena: 790 zł+ 23%VAT

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł+ 23%VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.Konsultant podatkowy w renomowanych firmach. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, Przeszkolił ponad kilkadziesiąt tysięcy osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA – PRESS’ – opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”. 

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Program szkolenia

1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:
a) upominki dla kontrahentów,
b) wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
c) poczęstunki dla kontrahentów,
d) wydatki na dekoracje biura,
e) hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
f) organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo – rekreacyjnych,
g) kartki świąteczne itp.

3. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:
a) organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
b) reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia,
c) upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
d) temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
e) dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
f) reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
a) Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b) Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
c) Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług – skutki podatkowe.
d) Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:
a) Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach – zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
b) Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
c) Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
d) Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
e) Rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
f) Sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:
a) wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
b) wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
a) zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
b) upominki i nagrody dla kontrahentów,
c) zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
d) przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy – różnice w rozliczeniach podatkowych,
e) poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
f) użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
g) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
h) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
i) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP – kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
j) zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,

16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
a) czynności podlegające opodatkowaniu VAT – em,
b) poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania,
c) świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
d) zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
e) świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
f) zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
g) zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

22. Pozostałe zagadnienia.

23. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł+ 23%VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-07-2024Warszawa
26-08-2024Warszawa
26-09-2024Warszawa
24-10-2024Warszawa

Zaufali nam: