Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów rachunkowości, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę deweloperską.

Cel szkolenia

Działalność deweloperska stała się w ostatnich latach w Polsce jednym z najszybciej rozwijających się pomysłów na prowadzenie biznesu. W czasie, gdy po największej fali kryzysu na rynku pozostali najsilniejsi deweloperzy, ogromnego znaczenia nabiera pozyskiwanie kapitału zewnętrznego przez te spółki. Realizowane jest to najczęściej poprzez nowe emisje akcji i zewnętrzne dokapitalizowanie przedsiębiorstwa. Stąd też tworzenie w sprawozdaniach finansowych rzetelnej informacji o prowadzonej działalności staje się priorytetowym celem przedsiębiorstw deweloperskich.

Szczególny charakter działalności deweloperskiej determinuje specyficzne zasady jej ewidencji i rozliczania dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Problem ten jest zauważany zarówno na gruncie regulacji międzynarodowych, jak i krajowych. Wśród tych ostatnich najbardziej kompletnym w swoim zakresie jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najnowsze zmiany w KSR 8 przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 10.04.2018 r.
Polegają one m.in. na:
• dostosowaniu punktu określającego zgodność KSR 8 z MSR/MSSF do aktualnych MSR/MSSF,
• wyłączeniu z zakresu KSR 8 umów timeshare,
• uwzględnieniu zmian w UoR, które zaszły od 2014 r., przede wszystkim dotyczy to uproszczeń dla jednostek mikro i małych,
• rezygnacji z wyodrębniania jako osobnego typu umowy w pkt 6.1 umowy o świadczenie usług wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami w dalszych miejscach Standardu,
• doprecyzowaniu zakresu prezentacji i ujawnień informacji.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak:
• przegląd i usystematyzowanie regulacji rachunkowości (międzynarodowych i krajowych) dla branży deweloperskiej
• wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych
• ujęcie i wycena gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu u dewelopera
• rachunkowość w spółkach celowych powołanych do realizacji jednego przedsięwzięcia deweloperskiego
• ujęcie przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej
• identyfikacja początku i końca przedsięwzięcia deweloperskiego
• budowa nieruchomości na wynajem
• zasady rozliczania przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej.

Program szkolenia został ściśle dopasowany do aktualnych potrzeb rynkowych branży deweloperskiej. Uwzględnia on zarówno zmiany regulacji prawnych, które zaszły w ostatnim okresie, jak również szczegółowo prezentuje te, które istnieją od wielu lat. Prowadzący szkolenie, autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” oraz jego aktualizacji, posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z deweloperami, co gwarantuje nawiązanie „wspólnego języka” i przekazanie uczestnikom wiedzy, która nie tylko pozwoli im na rzetelne wypełnianie nowych regulacji rachunkowości, ale przede wszystkim pomoże w skutecznym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami deweloperskimi.

Od 01.07.2022 obowiązuje nowa ustawa deweloperska, która sukcesywnie wchodzi w życie dla nowych przedsięwzięć deweloperskich. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań, które wcześniej nie były regulowane w działalności deweloperskiej. Jak przykład można podać chociażby:
a) rozszerzenie obowiązywania ustawy deweloperskiej na przebudowę budynków,
b) wprowadzenie umowy rezerwacyjnej i związanej z tym opłaty rezerwacyjnej,
c) odpisy na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – nowość!,
d) doprecyzowanie zapisów dotyczących mieszkaniowych rachunków powierniczych,
e) sankcje dla dewelopera.
Zagadnienia te mają bezpośredni wpływ na ujęcie ich skutków w księgach rachunkowych. Dlatego też każde z nich zostanie szczegółowo omówione i zaprezentowane na praktycznych przykładach podczas szkolenia

Program szkolenia

1. Specyfika działalności deweloperskiej i jej wpływ w pomiar w rachunkowości:
a) deweloper jako „pośrednik” pomiędzy wykonawcą nieruchomości a nabywcą,
b) deweloper jako generalny wykonawca nieruchomości.

2. Wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych.

3. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej i działalności deweloperskiej:
a) Ustawa o rachunkowości,
b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (po aktualizacji 10.04.2018 r.),
c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (po aktualizacji 10.04.2018 r.),
d) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

4. Podstawowe definicje:
a) działalność deweloperska,
b) przedsięwzięcie deweloperskie,
c) umowa deweloperska.

5. Spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich.

6. Budowa nieruchomości na wynajem.

7. Identyfikacja momentu rozpoczęcia działalności deweloperskiej.

8. Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich.

9. Klasyfikacja przedsięwzięć deweloperskich:
a) umowa o usługę budowlaną,
b) umowa o świadczenie usług,
c) umowa o sprzedaż produktu.

10. Grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim:
a) klasyfikacja:
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako towar handlowy,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako inwestycja w nieruchomości,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako środek trwały,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako produkcja niezakończona,
b) wycena:
• cena nabycia – możliwości i zakres zwiększenia przed rozpoczęciem przedsięwzięcia deweloperskiego i w jego trakcie,
• wartość godziwa,
c) podział:
• rozliczenie wartości gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim pomiędzy jego poszczególne elementy (np. pomiędzy lokale, garaże, miejsca postojowe, itd.).

11. Zakres kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) koszty związane z podatkiem od nieruchomości i opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu,
b) koszty finansowania zewnętrznego (w tym koszty kredytów na część kapitałową i na VAT),
c) koszty i przychody z tytułu różnic kursowych; koszty przerw technologicznych,
d) koszty przestojów nieplanowanych,
e) rezerwy na przyszłe koszty, do których poniesienia deweloper jest zobowiązany po zakończeniu (i wycenie) przedsięwzięcia deweloperskiego,
f) koszty fazy posprzedażnej,
g) koszty utrzymania nieruchomości (lub jej części) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego – koszty wspólne w budynku, gdzie część lokali jest sprzedana, a część nie,
h) koszty nieudokumentowane na moment zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego – dostawy niefakturowane.

12. Zasady ustalania i ujęcia rezerwy na przewidywaną stratę na przedsięwzięciu deweloperskich oraz odpowiednich odpisów aktualizujących.

13. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) ustalanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą wyceny wyrobów gotowych:
• w przypadku gdy sprzedawana jest część niezakończonego jeszcze jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest część zakończonego jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest całość zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą stopnia zaawansowania,
c) klucze rozliczeniowe kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego na jego poszczególne elementy (np. lokale), np. PUM, kubatura, ilość miejsc postojowych, itd. – zastosowanie, ustalanie, współmierność i związki przyczynowo – skutkowe,
d) moment uznania przychodów z działalności deweloperskiej – data zawarcia umowy (akt notarialny) czy też inny moment?
e) wycena nieruchomości w koszcie wytworzenia a wycena w wartości godziwej.

14. Zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) określenie momentu końca przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) usługi dodatkowe (pomocnicze) wykonywane przez deweloperów i ich wycena,
c) ujęcie i prezentacja nowego składnika aktywów po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
d) reklasyfikacja nieruchomości do inwestycji długoterminowych i zasady wyceny,
e) przeniesienie nieruchomości z inwestycji do aktywów obrotowych.

15. Ujawnianie informacji dotyczących działalności deweloperskiej.

16. Przykłady liczbowe ewidencji i rozliczania działalności deweloperskiej.

17. Metoda stopnia zaawansowania i metoda zysku zerowego:
a) szczegółowe zasady i warunki zastosowania,
b) co rachunkowość rozumie pod pojęciem stopień zaawansowania?
c) metody ustalania stopnia zaawansowania wg KSR 3,
d) zakres przychodów i kosztów wg KSR 3 i jego odniesienie do działalności deweloperskiej.

18. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 7 dni roboczych przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajeć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00 – 15:30
Dzień II 9:00 – 14:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-09-202420-09-2024Warszawa

Zaufali nam: