Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych – wdrożenie zapisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców od 01.01.2021

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szpitali, Główni Księgowi/Dyr. Finansowi, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca służbę zdrowia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej w praktyce organizacji z sektora ochrony zdrowia – szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek wykonujących usługi medyczne. Treści szkolenia ukierunkowane są na przedstawienie nowych zasad rachunku kosztów, które obowiązują od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.20.2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Uczestnicy szkolenia poznają zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych, kosztów leków (produktów leczniczych), kosztów pobytu w oddziale szpitalnym oraz kosztów innych świadczeń towarzyszących, Podczas szkolenia omówione zostaną również najnowsze praktyki zarządzania podmiotami leczniczymi na świecie wraz z odniesieniem możliwości ich wykorzystania w specyfice polskiej.
Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• część teoretyczną (wykłady),
• część praktyczną w postaci ćwiczeń i case study rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) ewidencja procedur medycznych,
d) podstawowe podziały kosztów.

3. Rozporządzenie Ministra z 26.20.2020 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców:
a) omówienie struktury rozporządzenia oraz podstawowych definicji,
b) standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – czym jest, jakie są korzyści z jego stosowania,
c) rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w projektowaniu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

4. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kosztami w służbie zdrowia:
a) wykorzystanie elementów tradycyjnych modeli rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych),
b) nowoczesne metody zarządzania kosztami (rachunek kosztów działań, kaizen costing, lean accounting).

5. Ośrodek powstawanie kosztów (OPK) – podstawowy obiekt kalkulacji w działalności leczniczej według Rozporządzenia MZ.

6. Funkcje Ośrodków Powstawania Kosztów oraz zasady ich wyodrębniania.

7. Zasady przypisywania kodów charakteryzujących funkcje i specjalność komórki organizacyjnej do rodzajów działalności.

8. Wybrane problemy dotyczące specyfiki kosztów w ochronie zdrowia:
a) koszty materiałowe, amortyzacji aparatury, osobowe,
b) koszty darów i leczniczych środków technicznych z centralnej dystrybucji,
c) koszty remontów i wymiany części aparatów i urządzeń,
d) koszty alokowane z innych ośrodków kosztów na ośrodki, w których wykonywane są procedury medyczne,
e) koszty ogólnego zarządu.

9. Zastosowanie w praktyce standardowych rozdzielników kosztów z Rozporządzenia MZ .

10. Rozliczanie kosztów procesów wspierających działalność medyczną:
a) metody rozliczania kosztów rzeczywistych świadczeń wewnętrznych,
b) system wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.).

11. Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK:
a) ewidencja kosztów bezpośrednich OPK,
b) alokacja kosztów pośrednich działalności pomocniczej,
c) alokacja pozostałych kosztów pośrednich.

12. Standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej oraz podstawowej według rozporządzenia MZ i ich zastosowanie w praktyce.

13. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych w podmiotach ochrony zdrowia:
a) kalkulacja podziałowa prosta,
b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,
c) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
d) kalkulacja metodą ABC (Activity Based Costing),
e) kalkulacja fazowa,
f) kalkulacja przy działalności sprzężonej.

14. Kalkulacja kosztów procedur medycznych według Rozporządzenia MZ:
a) metodyka wyliczania kosztu godziny pracy personelu wykonującego procedurę,
b) zasady ustalania kosztów bezpośrednich procedur medycznych,
c) zasady ustalania kosztów pośrednich procedur medycznych.

15. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych:
a) materiały i sprzęt pochodzące z darów oraz dawnych zapasów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) kalkulacja kosztów procedur wymagających użycia szczególnie drogich materiałów lub sprzętu medycznego,
d) amortyzacja aparatury medycznej – czy i jak uwzględniać w kosztach normatywnych?
e) koszty normatywne – ich specyfika i kluczowe znaczenie w kalkulacji kosztów procedur,
f) koszty ośrodków kosztów (poziom i struktura) – wpływ na jakość danych o kosztach jednostkowych procedur,
g) tworzenie odmian procedur ze względu na różnice w technologii wykonania,
h) problemy z drogim, jednorazowym sprzętem medycznym,
i) czas trwania procedury a czas pracy osób wykonujących usługi medyczne,
j) jednoznaczna identyfikacja materiałów i sprzętu medycznego problem „na styku” wykonawca – gospodarka materiałowa,
k) ustalanie kosztów farmakoterapii oraz kosztów osobodni opieki.

16. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) co to jest budżetowanie?
b) jakie jest powiązanie innych elementów systemu zarządzania z budżetowaniem?
c) jakie korzyści i jakie zagrożenia przynosi wdrożenie systemu budżetowania?
d) współpraca z jednostkami wewnętrznymi (kliniki, oddziały, itd.) w procesie budżetowania i jej wpływ na efektywność zarządzania w służbie zdrowia,
e) rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania,
f) funkcje budżetu,
g) planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa,
h) rodzaje budżetów oraz metody budżetowania,
i) częstotliwość sporządzania budżetów, okresy budżetowe,
j) schemat i harmonogram sporządzania budżetu,
k) etapy procesu budżetowania i instrukcja budżetowa.

17. Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

18. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w zarządzaniu kosztami podmiotów leczniczych.

19. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • przerwy kawowe,
  • lunch,
  • certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-11-202429-11-2024Warszawa

Zaufali nam: